ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان 2 . 1 . مقدمه : 13
2 . 2 . سرمایه فکری 14
2 . 2 . 1 . اهمیت سرمایه فکری 16
2 . 2 . 2 . اجزای سرمایه فکری 17
2 . 2 . 2 . 1 . سرمایه ساختاری ( سازمانی ) 17
2 . 2 . 2 . 2 . سرمایه رابطه‌ای 18
2 . 2 . 2 . 3 . سرمایه انسانی 19
2 . 3 . تاریخچه نظریه سرمایه انسانی 19
2 . 3 . 1 . مفهوم سرمایه انسانی 22
2 . 3 . 2 . تعریف عملیاتی سرمایه انسانی 24
2 . 3 . 3 . اهمیت سرمایه انسانی 25
2 . 3 . 4 . سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی 28
2 . 3 . 5 . تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش 30
2 . 3 . 6 . تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت 31
2 . 3 . 7 . بررسی تطبیقی اجزای سرمایه انسانی از نظر صاحب‌نظران مختلف 32
2 . 3 . 8 . سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری سازمانی 33
2 . 3 . 9 . اهمیت سرمایه انسانی در بیمه 36
2 . 4 . تاریخچه شایستگی 38
2 . 4 . 1 . تفاوت competence و competency 38
2 . 4 . 2 . مفهوم شایستگی 39
2 . 4 . 3 . مدیریت منابع انسانی مبتنی بر قابلیت‌ها 41
2 . 4 . 4 . ابعاد شایستگی 42
2 . 4 . 5 . الگوهای شایستگی 43
2 . 4 . 5 . 1 . ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ 43
2 . 4 . 5 . 2 . ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﻭ ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ 44
2 . 4 . 5 . 3 . ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺷﺮﻭﺩﺭ 46
2 . 4 . 5 . 4 . ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺩﻭﻟﻮﻳﻜﺰ ﻭ ﻫﺮﺑﺮﺕ 47
2 . 4 . 5 . 5 . ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﮔﻠﻤﻦ ﻭ ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ 49
2 . 4 . 6 . توسعه الگوهای شایستگی 51
2 . 4 . 7 . سطوح شایستگی 52
2 . 4 . 8 . مفهوم شایستگی‌محوری 52
2 . 4 . 9 . شناسایی شایستگی‌های محوری 55
2 . 4 . 10 . اهمیت شایستگی‌محوری 55
2 . 4 . 11 . شایستگی‌محوری در نیروی انسانی 57
2 . 4 . 12 . شایستگی‌محوری و شایستگی‌های شخصی 58
2 . 4 . 13 . ایجاد ارتباط بین شایستگی‌های کارکنان با شایستگی‌های محوری 59
2 . 7 . بخش دوم : پیشینه پژوهش 66
2 . 7 . 1 .

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید