ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و علل پیدایش کشاورزی پایدار (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و علل پیدایش کشاورزی پایدار (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و علل پیدایش کشاورزی پایدار (فصل دوم) 2 – 4 – کشاورزی پایدار 17
2 – 4 – 1 – علل پیدایش اندیشه کشاورزی پایدار 19
2 – 4 – 2 – ظهور کشاورزی پایدار 20
2 – 4 – 3 – اهداف کشاورزی پایدار 21
2 – 4 – 4 – فن آوریهای کشاورزی پایدار 23
2 – 4 – 4 – 1 – جنگل – زراعي 23
2 – 4 – 4 – 2 – تلفيق دام و گياه 24
2 – 4 – 4 – 3 – مالچ 24
2 – 4 – 4 – 4 – كنترل علف هاي هرز 24
2 – 4 – 4 – 4 – 1 – گياهان رقيب 24
2 – 4 – 4 – 4 – 2 – گياهان اللوپاتيك 25
2 – 4 – 4 – 5 – كنترل بيولوژيك 25
2 – 4 – 4 – 6 – چندكشتي 25
2 – 4 – 4 – 7 – شخم 25
2 – 4 – 4 – 7 – 1 – کم خاکورزی 26
2 – 4 – 4 – 7 – 2 – بی خاکورزی 26
2 – 4 – 4 – 8 – تناوب 26
2 – 4 – 5 – انواع نظام های کشاورزی پایدار 27
2 – 4 – 5 – 1 – كشاورزي ارگانيك 27
2 – 4 – 5 – 2 – كشاورزي پايدار كم نهاده ( LISA ) 28
2 – 4 – 5 – 3 – كشاورزي آلترناتيو 28
2 – 4 – 5 – 4 – كشاورزي بيوديناميك 28
2 – 4 – 5 – 5 – كشاورزي سنتي 28
2 – 4 – 5 – 6 – كشاورزي تجاري ( صنعتي ) 29
2 – 4 – 6 – معیارها و عناصر کشاورزی پایدار 29
2 – 4 – 7 – زمینه های دستیابی به پایداری در نظام تولید کشاورزی 30
2 – 4 – 8 – موانع و مشکلات دستیابی به کشاورزی پایدار 30
2 – 5 – پیشینه تحقیق 31

2 – 4 – کشاورزی پایدار :
در سال های گذشته ، افزایش نگرانی های جهانی درباره ی عواقب و اثرات جانبی فعالیت های سیستم کشاورزی متداول بر محیط زیست و جامعه ، منجر به پیشنهاد نظام کشاورزی خاصی تحت عنوان ‘ کشاورزی پایدار ‘ شده است . کشاورزی پایدار ، نوعی نظام کشاورزی با ملاحظات زیست محیطی و با توجه به منافع اقشار مختلف جامعه است که هدف آن بهبود کارایی اقتصادی ، کیفیت محیطی و مسولیت پذیری اجتماعی می باشد ( سلمان زاده ، 1370 ، کمپبل و فایرودر ، 2003 ).
فرانسیس ( 1990 ) در زمینه کشاورزی پایدار اظهار داشت که فلسفه کشاورزی پایدار مبتنی بر اهداف انسانی و درک تاثیر طولانی مدت فعالیت های ما

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید