ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و ابعاد خلاقیت و نوآوری سازمانی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و ابعاد خلاقیت و نوآوری سازمانی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و ابعاد خلاقیت و نوآوری سازمانی (فصل دوم) 2 – 17 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
2 – 18 تعریف خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………… 49
2 – 19 خلاقیت در مطالعات سازمانی و مدیریت …………………………………………………………………………… 51
2 – 20 اهمیت خلاقیت در سازمان ها …………………………………………………………………………………………….. 51
2 – 21 رویکرد های فرایند خلاق …………………………………………………………………………………………………. 52
2 – 22 ویژگی سازمان های خلاق ………………………………………………………………………………………………… 53
2 – 23 موانع خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 55
2 – 24 خلاقیت و فرهنگ …………………………………………………………………………………………………………….. 56
2 – 25 نوآوری و فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………………… 57
2 – 26 باورهای فرهنگی و خلاقیت و نوآوری ………………………………………………………………………………. 58
2 – 27 فرهنگ سازمانی نوآوری و خلاقیت ……………………………………………………………………………………. 59
2 – 28 مراحل خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………… 60
2 – 29 عوامل خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………… 62
2 – 30 راههای پرورش خلاقیت …………………………………………………………………………………………………… 63
قسمت دوم : پیشینه تحقیق
2 – 31 مطالعات و تحقیقات داخل کشور ………………………………………………………………………………………. 68
2 – 32 مطالعات و تحقیقات خارج کشور ……………………………………………………………………………………….. 73
2 – 33 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………… 78

2 – 17 مقدمه
در این بخش ابتدا تعاریفی از خلاقیت ارائه شد و در ادامه ، مطالب بعدی این بخش به موضوعاتی از قبیل دیدگاه‌های خلاقیت ، عوامل خلاقیت ، راههای پرورش خلاقیت ، خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها و ویژگی‌های سازمان‌های خلاق و نوآور مربوط می‌شود .
2 – 18 تعریف خلاقیت
خلاقیت به عنوان یکی از فراگیرترین فعالیت‌های انسان به شمار می‌رود و تا قبل از دهه 60 به ندرت آن را به عنوان یک موضوع پژوهشی عمده در نظر می گرفتند تا اینکه بین سال های دهه 60 تا 70 مورد توجه قرار گرفته و مجدداً مورد بی‌مهری واقع شد . به هر حال امروزه خلاقیت مورد توجه روان شناسان می باشد .
از منظر روان شناسان ، خلاقیت یکی از جنبه‌های اصلی تفکر یا اندیشیدن می‌باشد . مطالعات روان شناسی در تقسیم تفکر به تفکر هم‌گرا و تفکر واگرا ، بر این نکته تأکید دارند که خلاقیت همان تفکر واگرا می‌باشد که از طریق فرایند ترکیب و نوآرائی اطلاعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه دراز مدت شکل می‌گیرد . و از جمله مفاهیمی است که بین صاحب‌نظران در مورد آن توافقی به عمل نیامده است .
برخی از تعریف‌ها ناظر به بُعد فرایندی آن می‌باشد و برخی دیگر خلاقیت را براساس نتیجه و خروجی مورد توصیف قرار داده‌اند و در نظریات معاصر تعریف‌های جدیدی برای خلاقیت ارائه شده است .
خلاقیت به عنوان یک فرایند می‌تواند به طور پیوسته با یافتن ، حل کردن مسائل و انجام راه‌های جدید همراه باشد . همچنین یک فرایند تکراری است که با تفکر و عمل درگیر است وبه دنبال دریافت بازخور می‌باشد ، آزمایش می‌کند و روش‌های جدیدی را برای انجام کارها مطرح می‌کند ، به جای اینکه بر عادت یا رفتارهای خودکار و تکراری تکیه کند .
از نظر مدنیک خلاقیت عبارت است از : شکل دادن به عناصر متداعی به صورت ترکیبات تازه که با الزامات خاصی مطابق است یا به شکلی مفید است . هرچه عناصر ترکیب جدید غیر مشابه‌تر باشند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید