ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی برون سپاری (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی برون سپاری (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی برون سپاری (فصل دوم) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
2 – 1 – بخش اول : برون سپاری ……………………………………………………………………………………………. 15
2 – 1 – 1 سابقه برون سپاری …………………………………………………………………………………………………. 17
2 – 1 – 2 مزایای برون سپاری ……………………………………………………………………………………………….. 18
2 – 1 – 3 مشکلات و چالشهای برون سپاری …………………………………………………………………………… 20
2 – 1 – 4 دلایل برون سپاری …………………………………………………………………………………………………. 21
2 – 1 – 5 عوامل تاثیر گذار بر برون سپاری ……………………………………………………………………………. 22
2 – 1 – 6 معیار های انتخاب پیمانکار مناسب …………………………………………………………………………. 25
2 – 2 – بخش دوم : ادبیات تجربی ……………………………………………………………………………………….. 32
2 – 2 – 1 پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………. 32
2 – 2 – 2 پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………….. 37

فصل دوم : ادبیات پژوهش

مقدمه :
هم اکنون تفکر سنتی ای که در آن فعالیت های متفاوت زنجیره ارزش در داخل کارخانه یا شرکت صورت می گرفت ، جای خود را به یک شبکه سازمان یافته و یکپارچه داده است که در آن فعالیت های بسیار کمتری ( به لحاظ کمی ) توسط خود شرکت ها انچام می شود . بر این اساس تنها باید آن دسته از فعالیت هایی که ارزش افزوده ایجاد می کنند و جزء مزایای رقابتی شرکت به حساب می آیند ، باید در داخل سازمان صورت گیرند و مابقی باید برون سپاری شوند ( چینگ ، 1996 ).
برون سپاری در سال های اخیر یکی از رویکردهای پر اهمیت معرفی شده است . بعضی از سازمان ها ، به منظور بهبود کیفیت خدمات و محصولات ، کاهش هزینه و زمان تولید ، تمرکز بر روی مزیت های اصلی رقابتیو به طور کلی افزایش اثر بخشی سازمان ، اقدام به برون سپاری برخی فعالیت های خود کرده اند ، چنین به نظر می رسد که سازمان ها ، با برون سپاری فعالیت های خود به سازمان های تخصصی دیگر ، بهتر می توانند بر روی فعالیت هایی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند ، تمرکز کنند و بدین طریق اثر بخشی فعالیت های خود را به بیشینه برسانند . از سوی دیگر ، شواهدی حاکی از این است که افزایش برون سپاری می تواند توآوری و کنترل بر روی کارها را افزایش دهد ( کرمیک و همکاران ، 2006 ). بنابراین تصمیم گیری برای برون سپاری از جمله مسائلی است که متأثر از عوامل گوناگون و بعضاً متناقض است . این امر لزوم بهره گیری از الگوهای تصمیم گیری نظام مند و چند معیاره را در این باره ، بیش از پیش ، روشن می کند . روش هایی که تصمیم گیر را توانمند سازد تا ، با وزن دهی به معیار های گوناگون ، اولویت قطعی گزینه های تصمیم را مشخص کند .

2 – 1 – بخش اول : برون سپاری
در دنیای کنونی سرعت تغییر دانش و اطلاعات به قدری است که سازمانهای بزرگ به سرعت از گردونه رقابت خارج می شوند و این امر باعث چاره اندیشی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید