ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی و نظریه های ارزیابی عملکرد مالی (فصل دوم) 2 – 1 – مقدمه 10
2 – 2 – مباني نظري 12
2 – 2 – 1 – نظریه ارزیابی : اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد 12
2 – 2 – 2 – ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد 14
2 – 2 – 3 – مالکیت و تضاد منافع 15
2 – 2 – 4 – محدودیت های اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی 15
2 – 2 – 5 – پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری 16
2 – 2 – 6 – مدیریت مبتنی بر ارزش 17
2 – 2 – 7 – تصمیم گیری چند شاخصه ( MADM ) 18
2 – 2 – 8 – شاخص های ارزیابی عملکرد 19
2 – 2 – 8 – 1 – معیارهای سنتی حسابداری 19
2 – 2 – 8 – 1 – 1 بازده دارایی ها …… 19
2 – 2 – 8 – 1 – 2 – بازده حقوق صاحبان سهام 20
2 – 2 – 8 – 1 – 3 – نسبت P / E 20
2 – 2 – 8 – 1 – 4 – سود هر سهم 21
الف ) نقاط قوت سود حسابداری 22
ب ) نقاط ضعف سود حسابداری 22
2 – 2 – 8 – 2 – معیارهای مبتنی بر ارزش 22
2 – 2 – 8 – 2 – 1 – ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ) 23
انتقادات وارد بر EVA 24
انتقاد ساختاری و مفهومی ( پائولو استانلیف ) 24
انتقاد محاسباتی ( روبن اسکالونا ) 25
2 – 2 – 8 – 2 – 2 – ارزش افزوده بازار ( MVA ) 26
2 – 2 – 8 – 2 – 3 – ارزش افزوده نقدی ( CVA ) 27
2 – 2 – 9 – منطق فازی 31
2 – 3 – پیشینه پژوهش 34
2 – 3 – 1 – پژوهشهای خارجی 35
2 – 3 – 2 پژوهشهای داخلی 37

2 – 1 – مقدمه :

از اوایل قرن بیستم ، سرمایه داری صنعتی و جمع آوری داده های مالی و تجزیه و تحلیل آماری شرکت ها ناگهان در آمریکا ترقی کرد . نشریات ادواری مالی مانند فورب ، مکرراً آماره هایی اعم از بازده سود سهام ، سود هر سهم و بازده بر سرمایه گذار ( ROI ) از شرکت های انتخابی گزارش می کردند . در سال 1918 سنا در گزارشی با عنوان « عایدات شرکت و درآمدهای دولت » آمار 31500 شرکت آمریکایی را که بازده بر سرمایه آنها 15 درصد در سال 1917 بود جمع آوری کرد . هدف از این سند بررسی حجم گران فروشی شرکت های دولتی بود . از میان تمام پژوهش های

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید