ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم) 2 – 2 – 1 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
2 – 2 – 2 ) تعاریف اخلاق حرفه‌ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
2 – 2 – 3 ) تاریخچه اخلاق حرفه‌ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
2 – 2 – 4 ) اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 53
2 – 2 – 5 ) اعضای هیأت علمی و اخلاق حرفه‌ای ……………………………………………………………………………………………………………….. 54
2 – 2 – 6 ) ابعاد اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه …………………………………………………………………………………………………………………………… 55
2 – 2 – 6 – 1 ) مسئولیت علمی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
2 – 2 – 6 – 2 ) باور به خودکارایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
2 – 2 – 6 – 3 ) حس تعلق به اجتماع علمی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
2 – 2 – 7 ) عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه …………………………………………………………………………………………………….. 65
2 – 2 – 7 – 1 ) فرهنگ رشته‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
2 – 2 – 7 – 2 ) فرهنگ نهادی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
2 – 2 – 7 – 3 ) فرهنگ نظام ملی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
2 – 2 – 8 ) استراتژی درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی ………………………………………………………………………………………………… 67
2 – 3 ) بخش سوم – پیشینه تحقیق
2 – 3 – 1 ) مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72
2 – 3 – 2 ) مطالعات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

مقدمه :
اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه ، دربرگيرنده مجموعه اي از احکام ارزشي ، تکاليف رفتار ، سلوک و دستورهايي براي اجراي آنها در محیط دانشگاه است ( فراستخواه ، 1385 ). رابرت ک . مرتون جامعه شناس معاصر آمریکایی با طرح مفهوم ( عرف علمی ) و ( الزامات نهادی ) برای اولین بار در سال 1942 درصدد برآمد تا تصویر مشخصی از رفتار اخلاقی دانشگاهیان در دانشگاه نشان دهد . به زعم وی نهاد علم واجد مجموعه مشخصی ازهنجارها و ارزش هاست که بنا به هدف اصلی علم یعنی توسعه دانش ، تائید گردیده ، مشروعیت یافته و از طریق نظام پاداش و مجازات ، تقویت یا تضعیف می‌شود . چنین هنجارها و ارزش هایی از طریق اجتماعی شدن ( جامعه پذیری ) توسط گروه های آموزشی منتقل و مجموعاً ابعاد اخلاق حرفه‌ای را شکل می‌دهند ( محسنی ، 1372 ). به نظر مرتون اخلاقیات علم کل یا ترکیب موزونی از ارزش ها و هنجارهای احساسی و عاطفی است که تعهد والتزامی برای دانشمند ایجاد می‌کند . هنجارها به شکل اوامر ، منع ها ، دستورها ، ترجیحات و اجازه ها تجلی می یابند و بر مبنای ارزش های نهادی مشروعیت پیدا می کنند .( Merton , 1973 ) هنجارها به منزله قانون نیستند و لذا ضمانت اجرایی ندارند . شیلینک هر جامعه یا انجمن علمی را عامل وضع و ضامن اجرای هنجارها و اخلاقیات می‌داند به نظر او هر اجتماع علمی آرمان ها و شیوه خاص زندگی و معیار و خلقیات ، قراردادها ، نشانه‌ها و نهادها و اخلاق حرفه ای خود را دارد . نهادها و سازمان ها نیز انتشارات مخصوص به خود مانند : ایمان و اعتقاد ، سنت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید