ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم مدلهای وفاداری مشتریان (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم مدلهای وفاداری مشتریان (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم مدلهای وفاداری مشتریان (فصل دوم) 2 – 4 – وفاداری مشتری 42
2 – 4 – 1 – تعاریف و مفاهیم وفاداری مشتری 42
2 – 4 – 2 – انواع وفاداری و رویکردهای موجود وفاداری مشتری 44
2 – 4 – 2 – 1 – موقعیت‌‌های وفاداری 47
2 – 4 – 3 – مشتری وفادار 49
2 – 4 – 3 – 1 – دلایل وفاداری مشتریان 50
2 – 4 – 4 – پیوستار وفاداری 51
2 – 4 – 5 – برداشت های موجود از مفهوم وفاداری 52
2 – 4 – 6 – شاخص های سنجش وفاداری مشتریان 53
2 – 4 – 6 – 1 – رابطه بین رضایت و وفاداری 53
2 – 4 – 6 – 2 – آزمون اسید 54
2 – 4 – 7 – عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری و مدل‌‌های وفاداری 54
2 – 4 – 7 – 1 – مدل زی اوها 55
2 – 4 – 7 – 2 – مدل سید جوادین 56
2 – 4 – 7 – 3 – مدل سازمانهای پاسخگوی سریع ( FRO ) 57
2 – 4 – 7 – 4 – مدل شاخص رضایت و وفاداری مشتری اروپا 58
2 – 4 – 7 – 5 – مدل تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان 59
2 – 4 – 7 – 6 – مدل پیر بوردیو 60
2 – 4 – 7 – 7 – مدل نظریه جان الستر 61
2 – 4 – 7 – 8 – مدل وفاداری الکترونیک 61
2 – 4 – 7 – 9 – مدل وفاداری مبتنی بر کیفیت خدمات 63
2 – 4 – 7 – 10 – مدل وفاداری مشتری 64
2 – 4 – 7 – 11 – مدل وفاداری سویینی و سوات 65
2 – 4 – 7 – 12 – مدل وفاداری نلسون 66
2 – 4 – 7 – 13 – مدل وفاداری چن و مائو 66

2 – 4 – وفاداری مشتری
2 – 4 – 1 – تعاریف و مفاهیم وفاداری مشتری
تلاش برای تعریف وفاداری بیش از آنچه تصور می شود مشکل است . مشکل اصلی تشخیص این نکته است که آیا وفاداری یک متغیر رفتاری یا متغیر مربوط به نگرش است . واژه وفاداری مفاهیمی چون علاقه یا مهر ، راستی و صداقت ، یا تعهد را به ذهن متبادر می سازد . استفاده از معیار رضایت به عنوان یک معیار نماینده وفاداری بسیار رایج بوده است ، چرا که فرض بر این است که رضایت بر نیات خرید ، تأثیر مثبت دارد ( خورشیدی و کاردگر ، 1388 ).
( وفاداری یک متغیر تعدیل کننده بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری و عملکرد اقتصادی است . وفاداری حدی است که مشتری ها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید