ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم رهبری معنوی (فصل دوم پایان نامه)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم رهبری معنوی (فصل دوم پایان نامه)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم رهبری معنوی (فصل دوم پایان نامه) 1 – 1 – مقدمه 16
2 – 1 – مروری بر تاریخچه رهبری معنوی 16
2 – 2 . اهمیت و ضرورت رهبری معنوی 19
2 – 3 . تعاریف و اصطلاحات 20
2 – 3 – 1 . مفاهیم و تعاریف معنویت در رهبری معنوی 20
2 – 3 – 2 . معنویت در سازمان‌ها و محیط‌های کاری 23
2 – 3 – 3 . ارتباط میان رهبری معنوی و معنویت 25
2 – 3 – 4 . رهبری معنوی 26
2 – 3 – 5 . دلایل روی آوردن به رهبری معنوی 32
2 – 3 – 6 . مفهوم سازی رهبری معنوی در محیط کاری 33
2 – 3 – 7 . مدل رهبری معنوی 35
2 – 3 – 8 . پیامدهای رهبری معنوی 39
2 – 3 – 9 . عوامل موثر بر رهبری معنوی 40
2 – 6 . پیشینه پژوهش 56
2 – 7 . مدل‌ مفهومی تحقیق 60
2 – 8 . جمع‌بندی فصل 61

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1 – 1 – مقدمه
در فصل ابتدایی این پژوهش که حاوی کلیات تحقیق بوده ، به مرور مقدمه و بیان مساله ، اهداف و فرضیات پژوهش ، درامدی کوتاه بر روش پژوهش ، اهمیت و ضرورت موضوع و موضوعاتی از این قبیل پرداخته ایم . در فصل دوم این پژوهش ، در ابتدا به تعاریف و مفاهیم اصطلاحات تخصصی متغیرهای این پژوهش که شامل رهبری معنوی و رضایت شغلی است ، می‌پردازیم . برای هر یک از متغیرها ، مروری کوتاه به تاریخچه هر کدام از آنها ، تعاریف مرتبط با رهبری معنوی ، معنویت ، رضایت شغلی و …، مدل‌های مرتبط با هر کدام از متغیرها ، عوامل موثر بر آن‌ها ، پیامدهای هر یک از آن متغیرها و … خواهیم پرداخت . هدف از فصل دوم پژوهش ، بدست آوردن دیدی جامع نسبت به مفاهیم رهبری معنوی و رضایت شغلی و چگونگی پیدایش آن‌ها و نیز کمک به شکل گرفتن فرضیات و نمایش دادن مسیر پژوهش خواهد بود . همچنین با استفاده از ادبیات موضوعی تحقیق می‌توان در فصل پنجم پژوهش ، نتایج حاصل از آزمون فرضیات را با تطبیق و مقایسه آن با ادبیات موضوعی پژوهش در راستای اهداف پژوهش راهنمایی کرد . پس از ارائه هر کدام از مطالب گفته شده در فوق ، به بررسی پیشینه‌های تحقیق صورت گرفته چه در داخل و چه در خارج کشور پرداخته خواهد شد .
2 – 1 – مروری بر تاریخچه رهبری معنوی
فرهلم ( 1996 )، از اولین محققینی بود که اصطلاح رهبری و معنویت را با هم برای توصیف معنویت در رهبری محیط کاری و سازمان‌ها به کار برد و از آن تاریخ ، دیگر محققان تلاش کردند تا به یافته‌های وی اعتبار بخشیده و به سوی تئوری رهبری معنوی راه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید