ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار مبانی نظری وپیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل ، سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 17
1 – 2 – مقدمه 18
2 – 2 – مروری بر پیشینه برنامه ریزی حمل و نقل 18
1 – 2 – 2 – سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل شهری در جهان ( پس از دهه 1980 ): 18
2 – 2 – 2 – سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل در ایران 22
3 – 2 – نظریه‌ها و دیدگاه‌های مرتبط با حمل و نقل پایدار 24
1 – 3 – 2 – نظریه توسعه پایدار – توسعه پایدار شهری 24
2 – 3 – 2 – جنبش نوشهرسازی ( نوشهرگرایی ) 27
3 – 3 – 2 – دیدگاه‌های اندیشمندان حمل و نقل انسان محور 29
1 – 3 – 3 – 2 – جین جیکوبز 29
2 – 3 – 3 – 2 – کالین بوکانان 30
3 – 3 – 3 – 2 – دونالد اپلیارد 31
4 – 3 – 3 – 2 – پیتر کالتروپ 32
4 – 2 – ابعاد حمل و نقل پایدار شهری 32
1 – 4 – 2 – بعد زیست‌محیطی حمل و نقل پایدار 33
2 – 4 – 2 – بعد اجتماعی حمل و نقل پایدار 33
3 – 4 – 2 – بعد اقتصادی حمل و نقل پایدار 33
5 – 2 – محورهای حمل و نقل پایدار 34
6 – 2 – اهداف حمل و نقل پایدار 35
7 – 2 – راهبردها و استراتژی‌های عمده حمل و نقل پایدار 38
1 – 7 – 2 – تغییرات در تکنولوژی وسایل نقلیه / سوخت 39
2 – 7 – 2 – اصلاح نحوه‌ی استفاده از وسایل 39
3 – 7 – 2 – مدیریت تقاضا 39
4 – 7 – 2 – استراتژی کاربری زمین 40
8 – 2 – سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار 40
9 – 2 – اصول برنامه ریزی و سیاست گذاری در دست‌یابی به حمل و نقل پایدار 41
1 – 9 – 2 – محدودیت تردد وسایل نقلیه 41
2 – 9 – 2 – تغییر ساختار شهری و کاربری زمین 42
3 – 9 – 2 – کاهش نیاز به سفر و تقلیل تأثیرات سوء حمل و نقل 43
1 – 3 – 9 – 2 – ترویج پیاده‌سازی 43
2 – 3 – 9 – 2 – ترویج دوچرخه سواری 43
3 – 3 – 9 – 2 – گسترش حمل و نقل عمومی 43
4 – 9 – 2 – تغییر فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه‌ی شخصی 44
5 – 9

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید