ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری 2 – 1 ) مقدمه ………………………………….….…………………………………………………….. 17
2 – 2 ) سیر و سفر از دیدگاه قر ……………………….………………..………………………….. 18
2 – 3 ) سخنان بزرگان دین در مورد سفر …………………………………………………..…….…………… 20
2 – 4 ) تعریف و مفهوم نظام گردشگری ………………………….………..……………………..………… 20
2 – 4 – 1 ) تعریف گردشگری …………………………………..…………………………….. 20
2 – 5 ) پیشینه جهانگردی در استان کرمان …………………..…..………….………….…………… 22
2 – 6 ) تاریخچه و منشأ برنامه ریزی استراتژیک …………………………….……………….…………… 25
2 – 6 – 1 ) تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک …………………..……………….…………… 25
2 – 6 – 2 ) تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک در غرب ………………………..…………………… 28
2 – 6 – 3 ) تاریخچه برنام ریزی استراتژیک در ایران …………………………..………………… 31
2 – 7 ) مدل های نظری برنامه ریزی استراتژیک ……………………………….…..……………………… 32
2 – 7 – 1 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه ………………………………………….….……… 32
2 – 7 – 2 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر هدف …………………….………………… 33
2 – 7 – 3 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک تعدیلی …………………………………………..……….… 34
2 – 7 – 4 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک سناریویی ………….…………….………….………… 35
2 – 7 – 5 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک ارگانیک ………………..…..……………………… 36
2 – 7 – 6 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن ……..…………..……….………… 38
2 – 7 – 7 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون ……………………………….…….………… 41
2 – 7 – 8 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک دانکن ………………………..……….…….………… 43
2 – 7 – 9 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید ……………………………………..…….……… 46
2 – 7 – 10 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک هکس …………………..……….……….………… 47
2 – 7 – 11 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک پیرس و رابینسون ………………….……………….… 48
2 – 7 – 12 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک گود اشتاین ……………….………….………..….… 49
2 – 7 – 13 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک وایتمن ……………………….………..……..……… 50
2 – 7 – 14 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک دفت ……………………….……….………………… 51
2 – 7 – 15 ) مدل برنامه ریزی استراتژیک گلوئیک ………………….………….……….………… 53
2 – 8 ) ابعاد برنامه ریزی ……………………………………………………..………………….……………… 54
2 – 8 – 1 ) بعد زمان در برنامه ریزی ……………………………….….……….…….………….… 54
2 – 8 – 2 ) بعد کاربرد در برنامه ریزی ……………………..……………..……………… 55
2 – 8 – 2 – 1 ) برنامه های تک کاربردی ……………..………….…….………….…… 55
2 – 8 – 2 – 2 ) برنامه های دائمی …………….……..……..…….………………… 56
2 – 8 – 3 ) بعد وسعت در برنامه ریزی ……………..…………..….…….…………… 56
2 – 8 – 3 – 1 ) برنامه ریزی استراتژیکو ..…….. ……………….…….………………… 56
2 – 8 – 3 – 2 ) برنامه ریزی تاکتیکی …….……..…….……….…….……………… 57
2 – 8 – 3 – 3 ) برنامه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید