ادبیات نظری تحقیق گیاه علوفه ای سورگوم

ادبیات نظری تحقیق گیاه علوفه ای سورگوم

ادبیات نظری تحقیق گیاه علوفه ای سورگوم مقدمه
نگرش عميق تر به گياهان علوفه اي با توجه به افزايش تقاضا براي غذا به علت رشد فزاينده جمعيت و اهميت پروتئين در جيره غذايي مردم و از آنجائي که اين پروتئين بطور عمده از طريق فرآورده هاي دامي تأمين مي شود ، ضروري است . نقش گياهان علوفه اي درتوليد دام و در نتيجه تأمين نياز انسان به فرآورده هاي دامي از اهميت غير قابل انکاري برخوردار است . با اين وجود ، متأسفانه در کشور ما به توليد و مديريت گياهان علوفه اي در مقايسه با ساير محصولات زراعي کمتر توجه شده است براي جبران کمبود علوفه نياز به گياهاني است که ضمن توليد علوفه بيشتر و کيفيت مناسب ، نسبت به شرايط نامساعد محيطي نيز مقاوم باشند تا در طول سال به خصوص فصل هايي از سال که کمبود علوفه به صورت حادتر مطرح مي شود بتوانند توليد داشته باشند و نياز دام ها را تامين نمايند . در اين راستا سورگوم نه تنها از عملکرد بالايي برخوردار است بلکه با شرايط اقليمي اکثر مناطق ايران به خصوص مناطق گرم و خشک و معتدل سازگاري خوبي دارد ( فومن و همکاران ، 1387 ). سورگوم از نظر اهميت غذايي پنجمين غله دنيا پس از گندم ، ذرت ، برنـج و جـو محسوب مي شود . مهمترين کشور هاي عمده توليد کننده سورگوم آمريکا ، هندوستان ، آرژانتين ، چين ، مکزيک ، نيجريه و سودان هستند . سورگوم در شمال و جنوب آمريکا ، اروپا و استراليا به مصرف تغذيه دام مي رسد اما در آسيا ، آفريقا و آمريکاي مرکزي بيشتر مصرف خوراکي دارد ( FAO , 1989 ). سورگوم گياه مقاومي بوده و در شرايطي که براي بيشتر غلات نا مناسب است قادر به توليد بذر مي باشد . به دليل مقاومت اين گياه نسبت به خشکي ، براي مناطقي که بارندگي منظمي ندارد گياه مناسبي است ( Purseglove ., 1972 ). اگر چه پتانسيل عملکرد آن شبيه ذرت ( Pickett and Fredericks ., 1959 ) مي باشد ، ولي کشت اين گياه در مناطق نيمه خشک حاره اي که ميزان بارندگي سالانه بيش از 500 ميلي متر بوده معمول است . در اين مناطق بارش ساليانه در خلال دو تا هفت ماه از سال ، بيشتر از ميزان تبخير و تعرق مي باشد . بهبود و افزايش عملکرد سورگوم منوط به شناخت بهتر صفات فيزيولوژيکي و رشد و نمو آن است .
– تاريخچه سورگوم
سورگوم از قديم الايام در ايران وجود داشته وبعد از کشور يمن ، در خاورميانه بيشترين توده بومي ( 421 توده ) از ايران جمع آوري شده است ( فومن و همکاران ، 1385 ). علاوه بر ساير مصارف معمول ، اولين بار ايرانيان باستان شيره گياه Sorghum Saccharatum را به منظور تهيه شکر مورد استفاده قرار دادند ( فومن 1389 ). با توجه به کمبود علوفه در ايران ، نوع علوفه اي آن اولويت دارد و سطح زير کشت آن در ايران بيشتر از 40000 هکتار است ( کيخاني و همکاران ، 1389 ). پراکندگي جغرافيايي سورگوم از طريق جاده ابريشم صورت گرفته و از آسيا به ساير مناطق دنيا راه يافته است . سوابق نشان مي دهد که سورگوم در حدود 1900 سال قبل از ميلاد مسيح در قاره

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید