ادبیات نظری تحقیق پارازیت یا انگل، تک یاخته ها، تولید مثل، میتوکندری

ادبیات نظری تحقیق پارازیت یا انگل، تک یاخته ها، تولید مثل، میتوکندری

ادبیات نظری تحقیق پارازیت یا انگل، تک یاخته ها، تولید مثل، میتوکندری – تعریف پارازیت یا انگل
پارازیت یا انگل واژه هایی هستند که امروزه در زندگی جوامع بشری کاربرد های گوناگونی دارند . ابتدا باید روشن شود که انگل چیست . در فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد ( چاپ چهارم ، 1949 ) آمده است : انگل حیوانی است که درون یا خارج موجود دیگری زندگی و به طور مستقیم از آن تغذیه می کند . پارازیت از لغت یونانی پارا به معنی کنار ، ماوراء ، غلط ، اشتباه و نامنظم و لغت سیتوس به معنی غذا مشتق شده است .
فرهنگ لغت وبستر ( چاپ دوم ، 1949 ) پارازیتیسم را یک زندگی مشترک رقابت آمیز معرفی می کند . سمبیوزیس در همان فرهنگ لغت به معنی زندگی مشترک یا همکاری دو موجود جاندار آمده است . در یونانی سین یا سیم به معنای با هم و بیوس به معنای زندگی است . در جانور شناسی ، زندگی انگلی به عنوان همکاری بین دو جانور که یکی از آنها به طور موقت یا دائم درون یا بیرون بدن دیگری زندگی و تغذیه می کند ، مطرح است . البته این معنی شامل جنین پستانداران نمی شود . رابطه انگلی بین حیوانات از گونه های مختلف ، یک زندگی انگلی اختصاصی مشترک به حساب می آید . عمل پروراندن یا تغذیه کردن در تعریف فوق نیز منظور می شود . در حالی که اگر این مطلب در رابطه بین دو جانور وجود نداشته باشد ، به عبارتی دیگر یک جانور فقط نقش انتقال جانور دیگر را به عهده داشته باشد ، آن را ناقل می خوانند .
در زندگی سمبیوزیس از جمله انگلی جفت کوچکتر آن حیوانات ، انگل و جفت بزرگتر ، میزبات است . طبق شرایط خاص ، انگل در رون یا روی بدن میزبان خود زندگی می کند . این زندگی اشتراکی ( سمبیوزیس )، زندگی انگلی داخلی یا زندگی انگلی خارجی نامیده می شود . تعدادی از این انگل ها در بخشی از سیر زندگی خود توانایی زندگی مستقل و بدون همکاری میزبان را ندارند که آن ها را انگل های اجباری می نامند . در حالی که تعدادی دیگر گاهی بدون وجود میزبان نیز زنده می مانند که به آن ها انگل اختیاری می گویند ( 28 ).
تفاوت های آشکاری بین زندگی انگلی و زندگی همسفره ای ( کومنسالیسم ) وجود دارد . در زندگی کومنسالیسم یکی از دیگری تغذیه نمیکند ولی یکی به دیگری از نظر جایگزینی داخلی یا خارجی نیاز دارد .
برخی از مژه داران ، کومنسال خارجی ماهی ها هستند . اغلب انگل های روده ای انسان یا سایر حیوانات در واقع کومنسال داخلی هستند . میزبان های آنها نیز به طور غیر مستقیم تحت تاثیر آنها قرار دارند در حالی که انگل ها از غذاهای آماده میزبان استفاده می کنند . در سیستم انگلی واقعی ، انگل از بافت های میزبان تغذیه می کند و از این جهت برای میزبان ناراحت کننده است . بعضی از محققان پارازیتیسم را به عنوان همکاری بین دو موجود در حد ماکرو مولکولی می دانند . این تلقی نشان

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید