ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انگیزش شغلی

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انگیزش شغلی

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انگیزش شغلی مبانی نظری انگیزش شغلی
تعريف شغل
كلمه شغل غالباً‌‌ بدون تعريف دقيق مورد استفاده قرار مي گيرد . پيش از تعريف شغل لازم است « پست » توضيح داده شود . پست عبارت است از مجموعه اي از كارها ، وظايف و مسئوليت هايي كه يك فرد در يك سازمان به طور منظم انجام مي دهد . شغل يك يا چند پست كاملاً همسان در يك سازمان است كه وظايف ، مهارت ها ، دانسته ها و مسئوليتهاي مشابهي در بر دارد و يا اينكه شغل ، تعدادي پست يا مجموعه اي از وظايف است كه از نظر ماهيت و شرايط كار متشابه اند و تعدادي از كارگران كه معمولاً مي توانند از يك پست به پست ديگر جابه جا شوند ، آنرا بر عهده مي گيرند ( حیدری پوری ، 1390 ).
شغل از نظر لغوي به معني به كار واداشتن كسي است و آنچه كه مايه مشغوليت مي باشد . از طريق اشتغال ، فرد فعالانه در جريان توليد و خدمات مشاركت مي كند و پاداشي نقدي يا جنسي دريافت مي دارد ( شفيع آبادي ، 1376 ).
كار و شغل فعاليتي بدني يا فكري در جهت توليد و خدمت است . به طور كلي كار فعاليتي است كه از كسي خواسته شده و در مقابل آن به وي مزد پرداخت مي شود ( تابش فر ، 1392 )
در تعريف ديگري ، شغل عبارت است از گروهي از موقعيتهاي مشابه در يك موسسه ، اداره يا كارگاه كه افراد واجد شروط خاص مي توانند اين موقعيت ها را احراز كنند و وظايف محوله راانجام دهند ( شفيع آبادي ، 1376 ).
اماني ( 1379 ) در مورد تعريف شغل مي نويسد : شاغل كسي است كه شغل و حرفه اي دارد و به طور عمده ساعاتي را در هفته و يا در ماه به اين شغل و حرفه مي پردازد و مزد و حقوق بابت كار در اين شغل دريافت مي كند .
شفيع آبادي ( 1376 ) سه خصوصيت عمده در مورد شغل بيان مي كند : 1 – نوعي فعاليت فكري يا جسمي است كه به منظور رفع نيازهاي انسان انجام مي گيرد . اين تلاش در نهايت باعث خستگي عضلاني و عصبي مي شود فرد پس از مدتي كاركردن به استراحت نياز دارد .
2 – تلاش نسبتاً دائمي است و فعاليت هاي زود گذر و موقتي را كه به زودي عوض مي شوند را شامل نمي گردد .
3 – از طريق كار ، كالايي توليد مي شود يا خدمتي ارائه ميگردد ، كالاي توليد شده و خدمت انجام گرفته بايد از نظر قانوني مقبول و از ديدگاه شرعي صحيح باشد .
به طور خلاصه مي توان گفت : شغل يعني كاري كه فرد مشغول به انجام آن است و از طريق آن هم انجام وظيفه مي كند و هم امرار معاش مي نمايد .

2 – 3 – 2 – تعريف انگیزه و انگیزش
واژه انگيزش دراصطلاح به معناي پويايي و حركت است . از نظر سازماني انگيزه عبارت است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید