ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی
مبانی نظری وپیشنه تحقیق انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
ادبيات تحقيق 11

نگرشهاي مديريت به انگيزش 12

ـ رويكرد كلاسيك 12

ـ رويكرد نئوكلاسيك 13

ـ رويكرد اقتضايي 14

نگرشهاي روانشناختي در زمينه انگيزش 15

ـ نظريه لذت طلبي 16

ـ نظريه غرايز 16

ـ نظريه تقويت 16

ـ نظريه شناخت 17

نظريه هاي انگيزشي 17

الف ) نظريه‌هاي فعال‌سازي انگيزش 17

ـ نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو 18

ـ نظريه دو جنبه‌اي انگيزش 20

ـ نظريه دوعاملي انگيزش 21

ـ نظريه لذت‌گرايي مك‌ كللند 22

ـ نظريه‌ نيازهاي زيستي ، تعلق و رشد 23

ب ) نظريه‌هاي فرايندي 24

ـ نظريه انتظار و احتمال 24

ـ نظريه برابري 25

عنـوان
صفحه

ـ نظريه هدف‌گذاري 25

ـ نظريه تقويت و اصلاح رفتار 26

نظري تفصيلي بر تئوري هرزبرگ 27

پيشينه تحقيق 30

جمع بندي 36

مقدمه
در اين فصل ابتدا به ماهيت و تعاريف مختلف انگيزش مي‌پردازيم و سپس زمينه‌هاي انگيزشي را از ديدگاه مكاتب مديريت و روانشناسي ، براساس روند تاريخي و تكاملي ، به طور اجمال مورد بررسي قرار مي‌دهيم . بخش دوم اين فصل به پيشينه تحقيقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقيق مي‌پردازد .
الف ) ادبيات تحقيق
اصطلاح انگيزش نخستين بار از واژه لاتين مو به معني حركت گرفته شده است . از آنجا كه اين واژه براي بيان منظور ما در اين جا كافي نيست ، بنابراين گزيده‌اي از تعاريف مختلف ارايه مي‌شود .
اتكينسون ، ( 1964 )، انگيزش را به عنوان تأثير همزمان در هدايت ، قوت و تداوم كنش تعريف كرده است . در حاليكه وروم ( 1964 )، انگيزش را فرايند حاكم بر گزينش‌هايي كه از سوي اشخاص و موجودات پست تر كه از ميان شكلهاي گوناگون فعاليت ارادي به عمل مي‌آيد ، مي‌داند ( 13 ). عباس‌زادگان ( 1371 ) ، در تعريف انگيزش بيان مي‌كند كه انگيزش يك محرك دروني براي بروز يك اقدام بيروني توسط انسان است ، كه اين اقدام ممكن است فيزيكي ، فكري يا هنري باشد ( 22 ). علاقه‌بند ( 1371 ) ، نيز انگيزش را عوامل روانشناختي ، جامعه‌شناختي ، فرهنگي و اقتصادي مؤثر در شكل‌گيري رفتار فردي و گروهي در محيط آموزشي مي‌دادند ( 21 ). الواني ( 1373 )، نيز در تعريف انگيزش بيان مي‌كند ؛ انگيزش عبارت است از تمام عوامل رواني آگاهانه و ناآگاهانه آماده كننده انسان به منظور تحقق بعضي از اعمال ، گرايشها و اهداف ( 2 ). عسكريان ، ( 1370 )، انگيزش را

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید