ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انگیزش شغلی ، رضایت شغلی

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انگیزش شغلی ، رضایت شغلی

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انگیزش شغلی ، رضایت شغلی فهرست مطالب :

تعريف شغل
تعريف انگیزه و انگیزش
مفهوم انگيزش
انواع انگيزه
نشانه هاي بي انگيزه بودن افراد
راهكارهاي ايجاد انگيزش كاري
برخی از نظریه های موجود در خصوص انگیزش شغلی
رضایت شغلی
مفهوم رضایت از شغل
تعاریف رضایت شغلی
رضایت و انگیزش
اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان
رابطه مدیر با کارمند
امنیت شغلی
فرآیند ارزیابی عملکرد
رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری
عوامل تعیین کننده رضایت شغلی
کارهایی که هماورد طلب هستند :
یکسانی حقوق و مزایا
شرایط مناسب کاری
همکاران مساعد
تناسب شغل بافرد
پژوهش های داخلی
پژوهش های خارجی
فهرست منابع
الف ) منابع فارسی
ب ) منابع غیرفارسی

تعريف شغل
كلمه شغل غالباً‌‌ بدون تعريف دقيق مورد استفاده قرار مي گيرد . پيش از تعريف شغل لازم است « پست » توضيح داده شود . پست عبارت است از مجموعه اي از كارها ، وظايف و مسئوليت هايي كه يك فرد در يك سازمان به طور منظم انجام مي دهد . شغل يك يا چند پست كاملاً همسان در يك سازمان است كه وظايف ، مهارت ها ، دانسته ها و مسئوليتهاي مشابهي در بر دارد و يا اينكه شغل ، تعدادي پست يا مجموعه اي از وظايف است كه از نظر ماهيت و شرايط كار متشابه اند و تعدادي از كارگران كه معمولاً مي توانند از يك پست به پست ديگر جابه جا شوند ، آنرا بر عهده مي گيرند ( حیدری پوری ، 1390 ).
شغل از نظر لغوي به معني به كار واداشتن كسي است و آنچه كه مايه مشغوليت مي باشد . از طريق اشتغال ، فرد فعالانه در جريان توليد و خدمات مشاركت مي كند و پاداشي نقدي يا جنسي دريافت مي دارد ( شفيع آبادي ، 1376 ).
كار و شغل فعاليتي بدني يا فكري در جهت توليد و خدمت است . به طور كلي كار فعاليتي است كه از كسي خواسته شده و در مقابل آن به وي مزد پرداخت مي شود ( تابش فر ، 1392 )
در تعريف ديگري ، شغل عبارت است از گروهي از موقعيتهاي مشابه در يك موسسه ، اداره يا كارگاه كه افراد واجد شروط خاص مي توانند اين موقعيت ها را احراز كنند و وظايف محوله راانجام دهند ( شفيع آبادي ، 1376 ).
اماني ( 1379 ) در مورد تعريف شغل مي نويسد : شاغل كسي است كه شغل و حرفه اي دارد و به طور عمده ساعاتي را در هفته و يا در ماه به اين شغل و حرفه مي پردازد و مزد و حقوق بابت كار در اين شغل دريافت مي كند .
شفيع آبادي ( 1376 ) سه خصوصيت عمده در مورد شغل بيان مي كند : 1 – نوعي فعاليت فكري يا جسمي است كه به منظور رفع نيازهاي انسان انجام مي گيرد . اين تلاش در نهايت باعث خستگي عضلاني و عصبي مي شود فرد پس از

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید