ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انزوای اجتماعی

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انزوای اجتماعی

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انزوای اجتماعی فهرست مطالب :
مقدمه
2 – 2 تحقیقات داخلی
2 – 3 تحقیقات خارجی
2 – 4 جمع‌بندی تحقیقات پیشین
2 – 5 نظریات انزوای اجتماعی
2 – 5 – 1 نظریات روانشناختی انزوای اجتماعی
2 – 5 – 1 – 1 آثار تحلیلی فروید و کلین
2 – 5 – 1 – 2 انزوای اجتماعی ، تجرد و جنسیت ( لاینرمن ، گیلیگان ، راکر و برگمن و مانتر )
2 – 5 – 1 – 3 انزوای اجتماعی در ارتباط با محیط زندگی شخص ( نظریه سیلورمن ، هورتولانوس و همکارانش )
2 – 5 – 2نظریات جامعه شناختی انزوای اجتماعی ( با تمرکز بر رویکرد ارتباط اجتماعی )
2 – 5 – 2 – 1 اهمیت روابط اجتماعی
2 – 5 – 2 – 1 – 1روابط اجتماعی و تندرستی فردی
2 – 5 – 2 – 2 اهمیت اجتماعی روابط اجتماعی
2 – 5 – 2 – 3 روابط اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی
2 – 5 – 2 – 4 روابط اجتماعی و تغییرات در محیط اجتماعی
2 – 5 – 2 – 5 پیامدهای اجتماعی روابط اجتماعی
2 – 5 – 2 – 6 انزوای اجتماعی به عنوان شکلی از محرومیت اجتماعی
2 – 5 – 2 – 7 علل انزوای اجتماعی
2 – 5 – 2 – 8 رویکردهای شبکه ای
2 – 5 – 2 – 9رویکرد تنهایی
2 – 6 چارچوب نظری
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی :
منابع لاتین :

مقدمه
تجرد طولانی مدت ، با تمام آسیب ها و تبعاتی که از لحاظ اجتماعی و روانی با خود به همراه خواهد داشت ؛ می‌تواند دغدغه بزرگی برای جوامع در سطوح متفاوت پیشرفت و ترقی باشد . ازدواج به‌عنوان یکی از رویدادهای مهم و حیاتی در زندگی روزمره افراد جامعه می باشد و از جنبه های مختلف می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد . یکی از این زوایا سن شروع و به اصطلاح وارد شدن به ازدواج است . ازدواج علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جنسیتی و عاطفی فرد ، نیازهای اقتصادی ، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی او را نیز تنظیم می‌کند و به خاطر اهمیت و تأثیری که دارد ، به‌عنوان هنجاری پذیرفته‌شده در تمامی کشورهای دنیا محسوب می‌شود . به لحاظ اجتماعی و فرهنگی ، بی‌ توجهی والدین نسبت به ازدواج ، امری ناپسند به شمار می آید چراکه بقای خانواده در گروی بقا و ساماندهی ازدواج است ( آزاد ارمکی ، 99 : 138 ). در سال‌های اخیر ، پدیده ازدواج که منشأ وقوع ولادت و باروری و به‌عنوان عامل بسیار مؤثر بر ساخت سنی و جنسی جمعیت و افزایش آن محسوب می‌شود ، در کشور ما دستخوش تحولات قابل توجهی شده است . ازدیاد جمعیت دختر و پسر واقع در مدار ازدواج که بیش از یک سوم جمعیت کشور را تشکیل داده اند و حاصل افزایش شدید موالید دهه 60 می باشند از یکسو و از سویی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید