ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم
1 . 2 مقدمه 10
2 . 2 مطالعات انجام شده خارجی 10
1 . 2 . 2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز 10
2 . 2 . 2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم 15
2 . 2 . 3 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید برتورم 18
2 . 3 . 2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم 23
3 . 3 . 2 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تورم 25

1 . 2 مقدمه
تورم و نرخ ارز دو متغیر مهم و اساسی در اقتصاد کلان می باشند ، که شناخت نحوه رفتار و کنترل آن ها در تصمیم سازی های اقتصادی و سیاست گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این تحقیق با بررسی ارتباط میان انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم بخش وسیعی از ادبیات اقتصاد کلان را شامل شده و مطالعات بسیاری را دربرمی گیرد ؛ مطالعات زیادی نرخ ارز تعادلی را بررسی نموده و با توجه به ویژگی ها و جوانب مختلف نرخ ارز تعادلی و شرایط اقتصادی کشورهایی که این متغیر در آن ها محاسبه شده ، روش های متنوعی جهت تعیین آن ارائه داده اند . از طرف دیگر تورم و رفتار این متغیر فراوان مورد مطالعه قرار گرفته و از دیدگاه های متفاوت توسط مکاتب اقتصادی ارزیابی شده است . در نهایت بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصاد بین الملل و اقتصادکلان نیز به ارتباط متقابل نرخ ارز ، نظام ارزی و تورم می پردازند . در ادامه به برخی مطالعات مربوط به هریک از این سه دسته در ایران و خارج از ایران اشاره می شود .

مطالعات انجام شده خارجی
1 . 2 . 2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز
در مطالعات نظری مربوط به نرخ ارز روش های متعددی برای تعیین نرخ ارز تعادلی بیان شده است . رویکرد پولی برای تصریح نرخ ارز یکی از قدیمی ترین روش ها جهت تعیین نرخ ارز تعادلی می باشد و مطالعه آن از اوایل دهه 1970 میلادی به طور منسجم آغاز گردیده است . اجرای رژیم نرخ ارز شناور در سال 1973 موجب ایجاد نوسانات در نرخ ارز گردید و رویکرد پولی برای توجیه تغییرات نرخ ارز به کار گرفته شد . فرانکل ( 1976 ) بیان می کند که انتقال رژیم نرخ ارز ثابت به رژیم نرخ ارز شناور یک دیدگاه پولی یا به طورکلی دیدگاه دارایی را در مورد نرخ ارز با خود به ارمغان آورد . دایامندیس و کوریتِس ( 1996 ) بیان می کنند که در سی و پنج سال اخیر رویکرد پولی نرخ ارز الگوی غالب در بیشتر مطالعات می باشد .
در ادامه مطالعات مربوط به تعیین نرخ ارز تعادلی ، ویلیامسون ( 1985 ) و ( 1994 ) در مجموعه مطالعات خود مفهومی متفاوت از نرخ ارز تعادلی تعریف کرد و نرخ ارز تعادلی بنیادین را

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید