ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش و هویت

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش و هویت

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش و هویت
چهارچوب این پژوهش پنداشتی بوده و بر پایه مفاهیم ‘ آموزش و هویت ‘ استوار است که در این راستا مفاهیمی چون ارزشیابی و سنجش ، اهمیت و ضرورت ارزشیابی ، اهداف ارزشیابی با تاکید بر وضعیت تحصیلی و سبک های هویت اطلاعاتی ، هنجاری ، سردرگم – اجتنابی و بعد تعهد مورد بحث قرار می گیرند .
پس از نظام آموزش و پرورش ، دانشگاه مهم ترین و اساسی ترین مکانی است که قادر است روحیه خلاقیت ، ابتکار ، خود باوری و اعتماد به نفس را در نسل جوان شکوفا سازد . دانشگاه ها از گرانبها ترین ذخایری هستند که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد . امروزه این مراکز ، به لحاظ دارا بودن دانش و فن در بالاترین سطح تخصصی از اعتبار زیادی برخوردارند و از عوامل عمده دگرگونی اجتماعی محسوب می شوند .
ذکر این نکته ضروری است که آموزش علوم پزشکی بخشی از نظام آموزش عالی است که با حیات انسان ها سروکار دارد و توجه به جنبه های کمی و کیفی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . اگر سلامت جامعه را در گرو کیفیت خدمات ، پیشگیری ، آموزش بهداشت و درمان بدانیم ، در این صورت وجود نظامی علمی و حرفه ای در دانشگاه به عنوان بستر واقعی تربیت این نیروی انسانی غیر قابل انکار است ( 39 ). از این رو حساسیت بیشتری نسبت به عملکرد ، وضعیت و کیفیت این نظام در مقایسه با سایر نظام های جامعه وجود دارد . کیفیت یکی از موضوعاتی است که همیشه در آموزش عالی مورد توجه بوده ، اما شدت و قوت آن متفاوت است . از دهه 90 میلادی به بعد کیفیت از یک وضعیت حاشیه ای به یک مسئله برجسته و قابل توجه در کنار مسائل مالی تبدیل شده است . این مفهوم در آموزش عالی نسبت به سایر حوزه ها ، بحث برانگیز تر و تصورات نسبت به آن متنوع تر است . در آموزش می توان کیفیت را حذف خطاها ، اجتناب از اشتباه ، ارائه خدمت کامل به وسیله موسسه و کادر آموزشی ، بهبود دائمی جریان تدریس و یادگیری ، توانائی در ارضای نیازهای دانشجویان ، تضمین قابلیت دسترسی به آموزش ، اثربخشی و در نهایت مطابقت با استانداردها دانست . از نظر یونسکو کیفیت در آموزش عالی مفهومی چند بعدی است که به میزان زیادی به وضعیت محیطی ( زمینه ) نظام دانشگاهی ، ماموریت یا شرایط و استانداردهای رشته دانشگاهی بستگی دارد ( 2 ).
بنابراین در جهان امروز ، ضرورت توجه به کیفیت آموزش و بهره وري حاصل از آن اهمیت ویژه اي دارد . امروزه ، استمرار و پویایی متناسب با تحولات اجتماعی کیفیت آموزش تبدیل به مسئله مهم سازمان هاي درگیر در امر آموزش شده و متخصصان برنامه درسی براي این که بتوانند عملکرد خود و برنامه هاي درسی را بهبود بخشند ، باید در روند کاریشان به کیفیت آموزش توجه نمایند . چون یکی از مهمترین و اساسی ترین فعالیت ها در چرخه برنامه ریزي ، یافتن ارزش فعالیت هاي انجام شده و

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید