ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش وآموزش حین کارکارکنان وتجربه ایران وجهان در این باره

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش وآموزش حین کارکارکنان وتجربه ایران وجهان در این باره

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش وآموزش حین کارکارکنان وتجربه ایران وجهان در این باره
مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش وآموزش حین کارکارکنان وتجربه ایران وجهان در این باره
فصل دوم : ادبیات پژوهش
2 – 1 مقدمه 14
2 – 2 بخش اول : ادبيات نظری پژوهش 14
2 – 2 – 1 مفهوم آموزش 14
2 – 2 – 2 تعریف آموزش 15
2 – 2 – 3 مدل های گوناگون از مراحل و فرآیندهای آموزش 15
2 – 2 – 3 – 1 مدل های ساده و خطی 15
2 – 2 – 3 – 2 مدل ( training and development lead body ) T . D . L . B 16
2 – 2 – 3 – 3 مدل رویکرد سیستمی به آموزش 17
2 – 2 – 4 آموزش حین کار 18
2 – 2 – 4 – 1 تعاریف آموزش حین کار در ایران 18
2 – 2 – 5 تفاوت آموزش حین کار و ضمن خدمت 22
2 – 2 – 6 آموزش ضمن خدمت 22
2 – 2 – 6 – 1 مفهوم آموزش ضمن خدمت 22
2 – 2 – 6 – 2 تعاریف آموزش ضمن خدمت 23
2 – 2 – 6 – 3 تاریخچه آموزش ضمن خدمت 24
2 – 2 – 6 – 4 ماهیت آموزش ضمن خدمت 25
2 – 2 – 6 – 5 اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت کارکنان 26
2 – 2 – 6 – 6 ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت 27
2 – 2 – 6 – 7 ویژگی ها و اصول اساسی آموزش ضمن خدمت در سازمان 28
2 – 2 – 6 – 8 مزایای آموزش ضمن خدمت کارکنان 31
2 – 2 – 6 – 9 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان 33
2 – 2 – 7 عملکرد سازمانی 34
2 – 2 – 7 – 1 تعریف عملکرد و عملکرد سازمانی 34
2 – 2 – 8 عوامل مؤثر بر عملکرد فردی 35
2 – 2 – 9 معیارهای ارزشیابی عملکرد 35
2 – 2 – 9 نظریه های ارزشیابی عملکرد 36
2 – 2 – 9 – 1 نظریه اول 36
2 – 2 – 9 – 2 نظریه دوم 37
2 – 3 بخش دوم : تجارب ایران و کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار 39
2 – 3 – 1 تجارب ایران در برگزاری دوره های آموزش حین کار 39
2 – 3 – 1 – 1 دلایل برگزاری آموزش های حین کار در ایران 39
2 – 3 – 1 – 1 – 1 دلایل برگزاری آموزش های حین کار غیر خاص ( عام ) 39
2 – 3 – 1 – 1 – 2 دلایل برگزاری آموزش های

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید