ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی مقدمه 20
بخش اول :
1 – 1 – سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور 21
1 – 2 –  پیام آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 21
1 – 3 – فلسفه آموزش 22
1 – 4 – اهـداف و نـگـرش سـازمـان 22
1 – 5 – تعریف آموزشهاي فني و حرفه اي 23
1 – 6 – اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای 24
1 – 7 – ضرورت توجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای 26
1 – 8 – آموزش ، مهارت و اشتغال 27
1 – 9 – آثار تحولات جديد اقتصادي و اجتماعي بر آموزش هاي فني و حرفه اي 29
1 – 9 – 1 – نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در سياست 31
1 – 9 – 2 – نقش فرآيندي ( Process role ) آموز هاي فني و حرفه اي 31
1 – 9 – 3 – نقش جامعه پذيري سياسي آموزش هاي فني و حرفه اي 32
1 – 10 – لزوم توجه به كيفيت در آموزش هاي فني و حرفه اي 33
1 – 10 – 1 – آلمان 33
1 – 10 – 2 – آفريقاي جنوبي 34
1 – 10 – 3 – ايالات متحده آمريكا 34
1 – 10 – 4 – بريتانيا 34
1 – 10 – 5 – نيوزلند 35
1 – 12 – تفاهم نامه همکاری آموزشی 35

بخش دوم :
2 – 1 – تعاریف کارآفرین 36
2 – 2 – تعاریف کارآفرینی 37
2 – 3 – سير تاريخي مفهوم كارآفريني 38
2 – 3 – 1 – دوره اول : قرن 15 ، 16 ميلادي « صاحبان پروژه هاي بزرگ » 38
2 – 3 – 2 – دوره دوم 38
2 – 3 – 3 – دوره سوم 38
2 – 3 – 4 – دوره چهارم 39
2 – 3 – 5 – دوره پنجم 39
2 – 4 – ويژگي هاي كارآفرينان 39
2 – 4 – 1 – ویژگیهای شخصیتی کارآفرین ها 40
2 – 4 – 2 – ویژگی های رفتاری کارآفرین ها 40
2 – 4 – 2 – 1 – ویژگیهای مرتبط با سابقه و پیشینه 40
2 – 4 – 2 – 2 – ویژگی های تجربی 41
2 – 5 – اهمیت و ضرورت آموزش كارآفريني 41
2 – 6 – انواع وظايف واقعي كارآفريني 44
2 – 7 – انواع کارآفرینی 44
2 – 7 – 1 – فردي 44
2 – 7 – 2 – گروهي 45
2 – 8

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید