ادبیات نظری تحقیق واژه، واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف

ادبیات نظری تحقیق واژه، واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف

ادبیات نظری تحقیق واژه، واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف اهمیت واژه
ويلكينز ( 1976 : 111 ) در خصوص اهميت واژه مي‌گويد : « بدون دانستن دستور زبان مي‌توان اطلاعات اندكي را انتقال داد ، اما بدون آشنايي با واژه‌ها ، هيچ‌گونه اطلاعاتي را نمي‌توان منتقل كرد .»
به اعتقاد مك كارتي ( 1990 )، هرچقدر هم زبان آموز در زمينة دستور و آواهاي زبان دوم / خارجي تبحر داشته باشد ، بدون به كارگيري واژه هرگز نمي‌تواند ارتباط معناداري با گويشوران زبان مورد نظر برقرار سازد .
ورمير ( 1992 ) نيز معتقد است براي آن كه گويشور سخن ديگران را درك كند و سخنش نيز براي آنان مفهوم باشد بايد واژه‌ها را بداند . در واقع ، بخش اصلي يادگيري يك زبان جديد ، يادگيري واژه‌هاي جديد است و دانش دستوري مهارت چنداني را در زبان به ارمغان نمي‌آورد .
گاس و سلينكر نيز مي‌گويند : « واژگان مهم‌ترين بخش براي زبان آموز است » ( به نقل از لوفر ، 1997 : 140 ). تحقيقات ميرا ( 1980 ) و نيشن ( 1990 ) نشان مي‌دهد ، بسياري از مشكلات زبان آموزان در توليد و دريافت زبان ، ناشي از دانش واژگاني كم آن هاست ( كنگ ، 1995 : 43 ). به اعتقاد ریورز ( 1981 : 242 )، اصولاً بدون واژه ، يادگيري زبان غير ممكن است .
– واژه های پایه
به دلیل اهمیت خاصی که فهرست های بسامدی و واژه های پایه در آموزش زبان دارند ، از اوایل قرن بیستم تلاش های متعددی برای تهیۀ چنین فهرست هایی از پیکره های زبانی به عمل آمده است . امروزه به کمک رایانه و امکان دستیابی به گسترۀ فراوانی از متون رایانه ای به عنوان پیکرۀ زبانی ، می توان تحلیل های متنی دشواری را که در گذشته بسیار محدود و نیازمند وقت بسیار بوده است ، به آسانی انجام داد ( باقری ، 1389 : 10 ). در این بخش ، ابتدا واژه های پایه را تعریف و سپس از حیث انواع و روش ها و معیارهای تشخیص بررسی می کنیم .
– تعریف واژه های پایه
روش‌هاي متفاوتي براي تعريف واژه‌هاي پايه وجود دارد . از ميان آن ها مي‌توان به سه مورد زير اشاره كرد :
واژه‌هاي پايه شامل n واژة پربسامد يك زبان است .
واژه‌هاي پايه متشكل از واژه‌هايي است كه ميان همة گویشوران زبان مشترك است .
واژه‌هاي پايۀ معنايي شامل واژه‌هايي است كه براي توصيف ساير واژه‌هاي يك زبان كافي هستند .
دو روش اول را مي‌توان به عنوان روش‌هاي آماري و روش سوم را به عنوان رويكردي معنايي تبيين كرد ( بارنت و لمان ، 1986 ، به نقل از باقری 1389 : 50 ).
در تحقيقات مربوط به واژه‌هاي پايه بايد به جاي يك واژة پايه به چندين واژة پايه قائل بود ، زيرا بسياري از اين واژه‌هاي پايه به شرايط ارتباط ويژه‌اي مرتبط هستند . كاربران بالقوة يك زبان مجهز به مجموعه‌اي از واژه‌هاي پايه هستند كه به كمك آن مي‌توانند در راستاي ايجاد ارتباطي اساسي و ساده در بافت ويژه به منابعي از فرايندهاي ساده سازي دسترسي داشته باشند ؛ مانند ارتباط با كودكان ، خارجيان و غيره .

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید