ادبیات نظری تحقیق هورمون رشد، گرلین، تمرینات تناوبی

ادبیات نظری تحقیق هورمون رشد، گرلین، تمرینات تناوبی

ادبیات نظری تحقیق هورمون رشد، گرلین، تمرینات تناوبی
– تمرين تناوبي شديد
تمرين تناوبي شديد به وهله هاي تکراري با فعاليت هاي تناوبي به نسبت کوتاه با شدت تمام يا شدتي نزديک به شدتي که VO2peak به دست مي آيد ( 90 % ofVO2peak ≤) نسبت داده مي شود . با توجه به شدت تمرينات ، يک تلاش HIT ممکن است از چند ثانيه تا چندين دقيقه طول بکشد که وهله هاي گوناگون به وسيله ي چند دقيقه استراحت يا فعاليت با شدت کم از هم جدا مي شوند ( بارگومستر و همکاران 1998 ، 98 : 6 ). ويژگي بارز اينگونه تمرينات حجم خيلي کم آن مي باشد ( جیباد و همکاران 2008 ، 26 )، که در يک مطالعه تنها با 6 جلسه تمرين در طول 2 هفته بهبود قابل توجهي در عملکرد ورزشي مشاهده شد ( گورد و همکاران 2010 ، 357 – 350 ). يک وهله فعاليت شديد نياز به ميزاني از بازسازي ATP از هر يک از دستگاه هاي انرژي دارد .
حال با افزايش تواتر تکرارهاي شديد و اجرا آن به صورت متناوب با ريكاوري بين وهله هاي فعاليت ، نياز سلول عضلاني و مسيرهاي متابوليکي را تغيير داده ، به گونه ي که سهم بازسازي انرژي از سيستم بي هوازي به سمت سيستم هوازي تغيير کرده و در نتيجه همزمان دستگاه هاي توليد انرژي هوازي و بي هوازي را درگير بازسازي ATP مي شود . بنابراين با به کارگیری اين تمرينات مي توان دامنه ي وسيعي از سازگاري هاي متابوليکي و عملکردي را انتظار داشت ( لیتل و همکاران 2010 ، 1011 – 22 ).

– انواع تمرینات شدید تناوبی
با توجه به دامنه ي وسيع مطالعات در موردHIT که در آن ها پژوهشگران از وهله هاي 5 ثانيه اي تا 4 دقيقه فعاليت به عنوانHIT استفاده کرده اند ، این تمرینات برپايه ي زمان وهله هاي فعاليت ها به دو دسته تقسيم می شوند : 1 – HITبا حجم کم ، 2 – HIT با حجم بالا .

– HIT با حجم کم
وهله هاي فعاليت کمتر و يا برابر 60ثانيه که با شدتي برابر با حداکثر و يا نزديک به حداکثر توانو يا سرعت انجام مي شود را به عنوان تمرينات تناوبي شديد با حجم کم در نظر مي گيريم ، جیبادا و همکاران 2012 ). به عنوان مثال می توان به برنامه تمرينی پژوهش لیتل و همکاران ( 2010 ) در اين زمينه اشاره کرد : 10 تکرار 60 ثانيه ای با 75 ثانيه ريکاوری فعال بين هر تکرار ( لیتل و همکاران 2010 ، 1011 – 22 ).
– HIT با حجم بالا
فعاليت هايي با وهله هاي طولاني تر ، از 1 تا 4 دقيقه که به عنوان HIT شناخته شده اند ولي با شدتي کمتري نسبت به HIT با وهله هاي فعاليت کوتاه مدت ، انجام مي شوند ( جیبادا و همکاران 2012 ، 177 – 163 ). به عنوان مثال می توان به برنامه تمرينی پژوهش گورد و همکاران ( 2010 ) در اين زمينه اشاره کرد : 10 تکرار 4 دقيقه ای با 2 دقيقه ريکاوری فعال بين هر تکرار ( گورد و همکاران 2010 ، 357 – 350 ).

– سازوکار HIT
سازوکار اينگونه تمرينات به اين شرح است که يک وهله HIT غلظت سوبستراهاي انرژيکي و فعاليت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید