ادبیات نظری تحقیق نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

ادبیات نظری تحقیق نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

ادبیات نظری تحقیق نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم
نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم
پيشگيري از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسي است . مفهوم پيشگيري از جرم زير عنوان جرمشناسي پيشگيري مطرح مي شود . اين شاخه از علم جرمشناسي جزء شاخه هاي عملي و اجرايي جرم شناسي است .
با اينكه راهكارهاي پيشگيرانه و تدابير مربوط به آن را از ديرباز مشاهده مي كنيم ، اما مي توان گفت تنها چند دهه است كه پيشگيري از جرم مورد توجه بسياري از كشورهاي مترقي قرار گرفته است . كشورهاي مزبور دريافته اند كه مبارزه اساسي با جرم ، جز از طريق اقدام موثر براي پيشگيري از جرم امكان پذير نيست . بايد در نظر داشت كه پيشگيري از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتي اجرا مي شود ، اما به هر ترتيب اجراي موفق و موثر پيشگيري از جرم ، منوط به مشاركت نهاد ها و مراجع غير دولتي ، به ويژه مشاركت همه جانبه شهروندان است .
از جمله مراجع دولتي مسئول اجراي پيشگيري از جرم ، سازمان پليس است . در اين فصل قصد داريم با تبيين اجمالي مفهوم و انواع پيشگيري از جرم به نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم بپردازيم :
مبحث اول : مفهوم و انواع پيشگيري
در اين مبحث سعي بر آن است كه با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پيشگيري به بررسي در خصوص اين موضوع بپردازيم :
گفتار اول : مفهوم پيشگيري
واژه پيشگيري در فرهنگ لغات به معناي ‘ جلوگيري كردن ، مانع شدن ، مانع سرايت شدن و پيش بندي كردن آمده است ‘ . پيشگيري يك مفهوم كلي است و به مجموعه اقدام هايي گفته مي شود كه براي پيشگيري و جلوگيري از فعل و انفعالات زيان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل مي آيد مانند پيشگيري از حوادث كار ، پيشگيري از بزهكاري جوانان و پيشگيري از تصادفات در جاده ها و …
هدف اصلي پيشگيري از جرم كنترل اعمال مجرمانه است و در كنترل اعمال مجرمانه اصلاح و بازداشتن مجرم ، حفاظت و حمايت از بزه ديده و جامعه مد نظر است . به هر حال تعاريف مختلفي توسط دانشمندان در خصوص پيشگيري از جرم ارائه شده است كه به برخي از آنها اشاره مي شود :
دكتر علي حسين نجفي ايرند آبادي در خصوص واژه پيشگيري مي نويسد :
‘ واژه پيشگيري امروزه در معناي جاري و متداول آن داراي دو بعد است . پيشگيري يا جلوگيري كردن ، هم به معني پيش دستي كردن ، پيشي گرفتن و به جلو چيزي رفتن ؛ و هم به معني آگاه كردن ، خبر چيزي را دادن و هشدار دادن است . اما در جرم شناسي پيشگيرانه ، پيشگيري در معني اول آن مورد استفاده واقع مي شود . يعني كاربرد فنون مختلف بمنظور جلوگيري از وقوع بزهكاري ، هدف به جلوي جرم رفتن و پيشي گرفتن از بزهكاري است . اما از نظر علمي پيشگيري يك مفهوم منطقي و تجربي است كه هم زمان

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید