ادبیات نظری تحقیق نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی

ادبیات نظری تحقیق نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی

ادبیات نظری تحقیق نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی گفتار اول – نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی
مساله ای که در رابطه با حوزه نفت بد فهمیده شده است و یا سعی بر بد فهمیدن آن می شود ؛ آن است که در دنیای تجارت ، نفت خام هم کالایی است نظیر کالاهای تجاری دیگر . در حالی که آن به عنوان یک ماده اولیه که در رشد و توسعه اقتصادی و تولید کالاهای دیگر نظیر کالاهای صنعتی نقش کلیدی دارد کالایی سیاسی حیاتی و راهبردی محسوب می شود که برای رشد پایدار اقتصاد جهانی حیاتی و حائز اهمیت است .
همین طور ، تفاوت مهمی بین مواد خام ناشی از منابع طبیعی تجدید ناپذیر نظیر نفت خام و کالاهای صنعتی وجود دارد که مهمترین آن ، تجدید پذیر بودن کالاهای صنعتی یا تولیدات کارخانه ای و تجدید ناپذیر بودن نفت خام است . همین طور ، در حالی که نفت یک کالای راهبردی استثنایی محسوب می شود ؛ لیکن تعدادی از بازیگران اصلی نفت خیز در صحنه بین المللی خارج از نظام حقوقی گات / سازمان جهانی تجارت قرار دارند .
مهمتر از آن ، حقوق بین الملل از حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی ( مثل حوزه نفت ) حمایت می نماید . علاوه بر این ، نفت در عین سیاسی راهبردی بودن کالایی کمیاب نیز هست .
بند اوّل – مساله معضل در اولویت امنیتی بودن نفت خام برای کشورهای وارد کننده و صادر کننده
به درستی قابل درک است که نفت به دلیل نقشی که در سایر بخش های اقتصادی دارد و به علت کمیابی آن یک موضوع بین المللی خطر ناک محسوب می شود ؛ چرا که نقش این کالای راهبردی در رشد و توسعه پایدار کشورها و به ویژه رشد و توسعه پایدار قدرت های بزرگ ، آن را به یک مقوله امنیتی برای آن ها تبدیل نموده است . این حالت امنیتی شدن برای یک کالای تجاری زمانی اتفاق می افتد که آن کالا برای رشد و توسعه پایدار کشورهای بزرگ مهم و حیاتی تلقی شود و در تامین آن اخلال صورت گیرد . این قضیه در رابطه با نفت دقیقاً هنگامی که عرضه جهانی آن با مشکل مواجه گردد به منصه ظهور می رسد . در نتیجه ، در چنین شرایطی استقلال اقتصادی در حوزه نفت برای قدرت های بزرگ بی معنی می شود و ممکن است هر گونه تهدید امنیتی نسبت به تامین نفت برای آنان از طریق اخلال در عرضه جهانی آن قدرت های بزرگ را و در نتیجه جهان را به سمت جنگ سوق دهد ؛ چرا که چنان چه امنیت نفتی قدرت های بزرگ با خطر مواجه گردد آنان با هر ابزاری و جمله از طریق ابزار جنگی سعی در تامین نفت خام برای رشد و توسعه پایدار خود خواهند نمود .
ایالات متحده امریکا دارای بزرگترین قدرت نظامی جهان است و چنان چه شرایط ایجاب نماید برای تامین نفت مورد نیاز خود در کاربرد این قدرت نظامی تردید نخواهد نمود .
هم چنین ، برخی از کارشناسان حوزه نفت سیاسی ، عقیده دارند که

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید