ادبیات نظری تحقیق مشارکت، انواع مشارکت و مشارکت اجتماعی

ادبیات نظری تحقیق مشارکت، انواع مشارکت و مشارکت اجتماعی

ادبیات نظری تحقیق مشارکت، انواع مشارکت و مشارکت اجتماعی تاریخچه مشارکت :
اگرچه مشارکت به عنوان یکی از مفاهیم علوم اجتماعی از نیمه دوم قرن بیستم بطور جدی مورد توجه و بحث صاحبنظران علوم اجتماعی قرار گرفته است ، ولی تاریخ دیرینه ای دارد . مشارکت به معنای عام آن قدمتی به اندازه تاریخ انسان دارد ، چرا که بقا نوع انسان درگرو همکاری و همیاری آن ها با یکدیگر در مقابله با حوادث طبیعی و حیوانات از یکسو و در دوستی خانواده ، همسر و فرزندان و گروه های همنوع خویش از سوی دیگر بوده است . مثلا در دوره هایی از تاریخ ، مشارکت انسان ها بصورت شکار دسته جمعی حیوانات و یا فعالیت های مشترک روی زمین های کشاورزی بوده است . مشارکت در حیات اجتماعی ، باعث تکوین و استمرار جامعه انسانی و مظاهر آن و نیز گسترش و عمق نهادهای اجتماعی نظیر خانواده ، اقتصاد ، سیاست ، آموزش و پرورش و … شده است . همه عناصر و اجزا جامعه انسانی در پرتو مشارکت و همکاری مشترک بین انسان ها و گروه های اجتماعی تکوین یافته و در طول تاریخ حیات انسانی بر عمق و وسعت آن افزوده شده است .
با آنکه درمورد خاستگاه مشارکت نزد صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد ، برخی آن را ناشی از ضرورت ها و برخی دیگر آن را ناشی از فطرت طبیعی انسان می دانند ، در هر صورت نقش و کارکرد مشارکت به عنوان یک فرایند اجتماعی انکار ناپذیر است . در عصر حاضر نیز مشارکت و همکاری آزادانه اساسی ترین و بنیانی ترین عامل توسعه پایدار است .
– معنا و مفهوم مشارکت :
مشارکت دارای مفهومی غنی در علوم اجتماعی است ، در اینجا برای درک مناسب تر فضای مفهوم مشارکت به برخی از تعاریف آن اشاره می شود :
در لغت نامه دهخدا مشارکت به معنای « شرکت کردن » تعریف شده است . فرهنگ انگلیسی آکسفورد نیز مشارکت یا participation را به عنوان « عمل یا واقعیت شرکت کردن ، بخشی از چیزی را داشتن یا تشکیل دادن » دانسته است ( رهنما ، 1377 : 115 ).
واندرسمن مشارکت را فرایندی می داند که اعضا در تصمیم گیری در نهاد ، برنامه ها و تاثیرات این تصمیم گیری ، شریک باشند ( Wandersman ، 2000 ).
اوکلی برای تعریف مشارکت به بیان سه تفسیر در خصوص مشارکت می پردازد که عبارتند از :
1 ) مشارکت به عنوان سهم داشتن ، 2 ) مشارکت به عنوان سازماندهی و 3 ) مشارکت به عنوان توانمند سازی ( اوکلی و همکاران ، 1370 : 8 – 9 ).
به نظر رحمان مشارکت فعالیت سازمان یافته از طرف مردم متحد و منسجم است که اساس آن را متقاعد شدن افراد به کنش جمعی تشکیل می دهد ( rahman ، 1993 : 150 ). بر این مبنا مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را برمی انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند ( طوسی ، 1370 : 54 ).
« آرنشتاین ، مشارکت را فرایند سهیم شدن در قدرت جهت تاثیرگذاری بر رفتار دولت می داند . از نظر وی مشارکت ، توزیع مجدد قدرت است که در

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید