ادبیات نظری تحقیق قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه

ادبیات نظری تحقیق قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه

ادبیات نظری تحقیق قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه گفتار دوم : مشکلات کارگاه
اساساً رمز موفقیت در اجرای به موقع پروژه های عمرانی در وجود تناسب معقول و منطقی بین میزان مسئولیت ها در مقابل اختیارت لحاظ شده برای هر یک از مهره های تصمیم گیرنده در قرارداد نهفته است . خالی از ابهام بودن و شفاف بودن حدود اختیارات و مسئولیت های عوامل ذیربط در پروژه ، مهمترین عامل برای ایجاد یک ساختار سازمانی سازنده با بهره وری بالا برای همه دست اندر کاران طرح های عمرانی می باشدجدی ترین بخش قراردادهای پیمانکاری ، رفع مشکلات کارگاه درابعاد اجرایی بوده که به تفضیل بحث می شود :
بنداول : بی سرپرستی و یا تعطیل کار
در جزء 8 بند ( الف ) ماده 46 ش . ع . پ ، « بدون سرپرست گذاشتن کارگاه با تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما پیش از 15 روز » از موارد دیگر فسخ پیمان توسط کارفرما می باشد که در دو قسمت بررسی می شود .
در ماده 10 « شرایط عمومی پیمان »، رئیس کارگاه شخص حقیقی دارای تجربه و تخصص لازم ، معرفی شده که پیمانکار او را به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند و مطابق بند ز ماده 18 ش . ع . پ پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات ، شخص واحد صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرائی با مسئولیت و نظارت او انجام شود . اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست مهندس مشاور ، با ذکر دلیل ، درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف مدت یک ماه ، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور باشد معرفی کند .» رئیس یا سرپرست کارگاه نقش مهمی در اجرای عملیات موضوع پیمان دارد . وی نماینده پیمانکار و بازوی اجرائی او بوده و حضور او در کارگاه به منزله حضور مستقیم پیمانکار جهت اجرای دقیق موضوع پیمان است . هر نوع ابلاغ و اخطار مربوط به کار که از طرف وی صادر شود در حکم ابلاغ پیمانکار است و به دلیل نقش مهم او ، حضور دائمی و مستمرش در کارگاه از ضروریات است . مسئولیت عدم حضور سرپرست کارگاه با پیمانکار می باشد ، به همین دلیل کارفرما در صورت مشاهده عدم حضور سرپرست کارگاه در کارگاه به مدت بیش از 15 روز می تواند مستنداً به جزء 8 بند ( الف ) ماده 46 ، پیمانکار را مستوجب فسخ قرارداد دانسته و اقدام به فسخ آن نماید . اگر عدم حضور سرپرست کارگاه با اذن کارفرما باشد ، پیمانکار مستوجب فسخ نمی باشد و مسلماً اذن کارفرما نیز نمی تواند به مدت طولانی و غیر معقول باشد .
تعطیل کردن کار نیز از مواردی است که نباید بیش از 15 روز به طول انجامد . با توجه به این که پیمانکار ، اتمام هر یک از کارهای

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید