ادبیات نظری تحقیق فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن

ادبیات نظری تحقیق فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن

ادبیات نظری تحقیق فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن
فصل اول : شرایط عمومی فسخ قراردادها
فسخ ، یکی از اسباب سقوط تعهدات است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران ، موارد فسخ عقد لازم ، تحت عنوان خیارات بحث شده که از حیث منشأ پیدایش و شرایط اعمال آن دارای مقررات ویژه ای است . حق فسخ ، گاه بموجب توافق متعاقدین و گاه بحکم قانون ایجاد می شود و از نظر ماهیت ، ایقاع محسوب می گردد و به یک اراده نیاز دارد که این اراده باید ابراز شود . همچنین فسخ کننده باید دارای اهلیت و اختیار باشد . در بحث آثار فسخ ، مسائل فراوانی قابل طرح است . بطور کلی اثر فسخ نسبت به آینده است ؛ بنابراین ، منتقل الیه می تواند قبل از فسخ ، مورد معامله را به دیگری انتقال دهد یا هر گونه تصرف مالکانه دیگر نماید و همین امر ، وضعیت حقوقی طرفین را پس از فسخ پیچیده تر می کند . زیرا پس از فسخ ، وضعیت باید به حالت قبل از عقد برگردد . مثلاً در بیع ، مورد معامله باید به دیگری انتقال یافته ، بدل آن از مثل یا قیمت به مالک اولیه داده می شود . اگر در اثر کار ، قیمت مورد معادله افزایش یافته ، قیمت افزوده باید جبران شود . بعضی از تغییرات دیگری که ممکن است در مورد معامله پدید آید عبارتند از : اتلاف ، عیب ، نقص و تغییر قیمت در اثر تغییرات بازار ، که هر یک را باید جداگانه بررسی کرد . حق فسخ ، گاهی با اراده دارنده آن و گاهی بوسیله ارث انتقال می یابد . حق فسخ بدون تجزیه به ارث می رسد و برای اعمال آن همه ورثه باید با یکدیگر توافق داشته باشند . حق فسخ ، قابل سقوط و اسقاط است . سقوط حق فسخ در مواردی است که قانونگذار بیان کرده و غالباً عدم رعایت شرایطی که برای اعمال حق فسخ است ، موجب سقوط حق می شود .

مبحث اول : مفهوم ، ماهیت ، مبنا و شرایط فسخ
هرگاه در انجام عقدي ، يك قاعده قانوني رعايت نشود ضمانت اجراي اين تخلف بطلان و عدم تاثير آن عقد است . نبايد اين شائبه به ميان آيد كه ضمانت اجراء بايد حتماً جنبه جزائي داشته باشد . گرچه عده اي از علماء حقوق بر این عقيده دارند كه ضمانت اجراء عبارت از تنبيه بدني است كه به مناسبت نقض يك قاعده قانوني اعمال مي شود . البته اين تعبير براي ضمانت اجراء صحيح نيست چه ممكن است فشار مالي بعنوان ضمانت اجرا بر فردي وارد آيد كه آثار روحي آن بمراتب شديدتر از يك جزاي بدني باشد . حتي اشخاصي هستند كه از لحاظ علاقه اي كه به مال دنيا دارند حاضرند در موقع تحمل مجازات جان خود را بدهند ولي چيزي از مال خود را بعنوان جريمه از دست ندهند .

گفتار اول : فسخ در لغت و اصطلاح
فسخ در لغت به معنای نقض ، زایل گردانیدن

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید