ادبیات نظری تحقیق عملکرد و ارزیابی عملکرد

ادبیات نظری تحقیق عملکرد و ارزیابی عملکرد

ادبیات نظری تحقیق عملکرد و ارزیابی عملکرد عملكرد
– مفهوم عملكرد :
عملكرد در ساده ترين تعريف ممكن عبارتست از آنچه فرد به عنوان وظيفه در شغل خود انجام مي‌دهد ( زاهدي و ديگران ، 1379 ، 284 ) يا اينكه منظور از عملكرد موثر ، عملكردي است كه در جهت نيل به اهداف سازمان مي باشد ( سعادت ، 1384 : 253 ) بسياري از افراد تلاش و عملكرد را با هم يكي مي دانند در حالي كه منظور از تلاش ، انرژي و نيرويي است كه كارمند صرف انجام كار مي كند . ميزان تلاشي كه از كارمند ديده مي شود تابع دو متغير است : ارزش پاداش براي كارمند و احتمال دريافت پاداش در صورت تلاش . اما عملكرد ، نتيجه واقعي و قابل اندازه گيري تلاش است . اگرچه تلاش منجر به عملكرد مي گردد ، اين دو را نمي توان با يكديگر برابر دانست و ميان اين دو تفاوت فاحشي وجود دارد . اختلاف ميان تلاش ( يعني آن چه كار كند مي كوشد تا حاصل آيد و عملكرد ( يعني آنچه واقعاً حاصل شده است ) بستگي به تركيب دو متغير دارد :
خصوصيات و توانايي هاي كارمند و تصوري كه كارمند از نقش خود دارد ، نتيجه گيري از تلاش ، اولاً به تخصص ، مهارت و دانش شغلي كارمند و ثانياً به برداشت و تصور او از كار بستگي دارد .
در يك تعريف نسبتا جامع ، عملكرد عبارت است از كارايي و اثربخشي در وظايف محوله و بعضي داده هاي شخصي نظير حادثه آفريني ، تاخير در حضور برسر كار ، غيبت و كندي كار . در اين تعريف كارآيي به معناي نسبت بازده به دست آمده به منابع به كار رفته است و اثربخشي عبارت است از ميزان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده از سوي ديگر عواملي همانند غيبت ، كندي دركار ، تاخير و حادثه آفريني مي توانند معيارهاي مناسبي براي سنجش عملكرد باشند ( كامكار و ديگران ، 1384 ، 22 ).
عملكرد معيار پيش بيني شده يا معيار وابسته كليدي در چارچوبي كه ارائه مي دهيم ، مي باشد كه اين چارچوب به عنوان وسيله اي براي قضاوت در مورد اثربخشي افراد ، گروه ها و سازمان ها عمل مي‌كند ( اندرو ، 1998 ، 966 ).
عملكرد حاصل فعاليت هاي يك فرد ، از لحاظ اجراي وظايف محوله در مدت معين مي‌باشد ( آرمسترانگ ، 1991 ، 57 ).
عملكرد ، حاصل يا نتيجه فرآيند و تحقق اهداف مي باشد . فرآيند بدين معني است كه انجام هر كاري طي مراحلي مي بايست صورت بگيرد تا آن كار انجام پذيرد و تحقق اهداف بدين معني است كه با رعايت مراحل كاري ، آن هدف تحقق پيدا مي كند ( دفت ، 1374 ، 206 )
بدين ترتيب آنچه در تمامي تعاريف مشترك است نحوه انجام وظيفه و مسئوليت هاي محوله است .

– عوامل موثر در بهبود عملكرد
از آنجايي كه بهبود عملكرد كاركنان ضرورت و اهميت دارد لذا توجه به نيازها و ويژگي هاي تك‌تك كاركنان و تامين منافع آنها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید