ادبیات نظری تحقیق عملکرد، ارزیابی عملکردوعملکرد بازار

ادبیات نظری تحقیق عملکرد، ارزیابی عملکردوعملکرد بازار

ادبیات نظری تحقیق عملکرد، ارزیابی عملکردوعملکرد بازار مقدمه
هر سازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليتهاي خود به ويژه در محيط هاي پيچيده و پويا ، نياز مبرم به سيستم ارزيابي عملكرد دارد . فقدان سيستم ارزيابي عملكرد در يك سازمان به معناي عدم برقراري ارتباط بامحيط درون و برون سازمان تلقي مي شود كه پيامد آن كهولت و در نهايت مرگ سازمان است . بانكها نيز همانند ساير سازمانها در ايران براي ارايه خدمات متنوعتر ، سريعتر و مدرنتر و امكان رقابت وادامه حيات در موج گسترده اطلاع رساني وتوسعه خدمات ويژه بانكي ، نيازمند ارزيابي عملكرد مستمر شعب خود هستند ( صالحي و همکاران ، 1390 : 128 ).
امروزه شرکتها براي بهبود عملکرد و مقابله با رقبا ، بايد داراي مزاياي رقابتي باشند تا بتوانند در شرايط پيچيده و متحول عملکردي برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمايند ( سينايي و همکاران ، 1390 : 69 ). سازمانهاي امروزي ، واحدهاي ايستا نيستند . علاوه بر اين ، اولويتها نيز در حال تغيير است و سارمانها بايستي خود را با دو متغير موثر بر آنها ، يعني تغييرات فناوري و رقابت جهاني هماهنگ سازند و لذا بايد از وضعيت پيش آگاهي داشته باشند تا بتوانند در مقابل تغييرات سريع و بي وقفه از خود واکنش مناسب نشان دهند . لازمه ي اين کار نيز آگاهي از شرايط موجود و پيش بيني وضعيت آينده است . براي دستيابي به اين هدف ، لاجرم سازمانها بايد براي خود راهبرد از پيش تعيين شده اي داشته باشند که دورنماي اهداف سازماني در آن مشخص باشد . در واقع سازمانها نياز به سيستمهاي مدرن و جامع سنجش عملکردي دارند که با در نظر گرفتن راهبرد مناسب سازمان ، با ديدي جامع نگر آن را مورد ارزيابي قرار دهند ( رستم پور و همکاران ، 1389 : 99 ).
مسير توسعه و تكامل سازمان ها با تكامل خواسته ها ، نيازها ، علايق و آمال بشر همراه است . اگرچه سازمان ها در طول زمان ايفا كننده ي نقش ها و ماموريت هاي مختلفي بوده اند اما در دوره ي معاصر كاركرد آنها بسيار گسترده شده و انتظاراتي كه از ايشان مي رود به طور مداوم در حال ازدياد است . توفيق در پاسخگويي به اين انتظارات نيازمند ايجاد ارتباطي تنگاتنگ ، مستمر و موثر بين فرآيندهاي سازماني و انتظارات ذكر شده مي باشد . همچنين در دنياي رقابتي امروز سازمان ها در هر محيطي كه فعاليت نمايند دايماً نيازمند بهبود عملكرد بوده و بايد تمام تلاش خود را در جهت دستيابي به تعالي عملكرد به كارگيرند ، لذا اهميت پرداختن به عملكرد از سوي مديريت به عنوان يك وظيفه ي اساسي مطرح است . سازمان ها به چند دليل از اركان ضروري زندگي انسان ها محسوب مي شوند . آنها به جامعه خدمت مي كنند ، جرياني از دانش و آگاهي را ارائه مي كنند كه مي تواند زمينه ساز توسعه ي فردي و رشد و سعادت بشر گردد . با در نظر گرفتن اين اهميت و نقش و تاثيرهاي گوناگوني كه سازمان‌ها در زندگي بشر دارند ، امروزه توجه فزاينده

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید