ادبیات نظری تحقیق شایستگی های رهبر، شایستگی

ادبیات نظری تحقیق شایستگی های رهبر، شایستگی

ادبیات نظری تحقیق شایستگی های رهبر، شایستگی شایستگی‌های رهبر
– مقدمه
یکی از رویکردهایی دردهه هاي اخیر به دنیاي مدیریت عرضه شد مفهوم شایستگی است . این مفهوم ابتدا توسط پروفسور مک کله لند در دهه 70 به عنوان پیش بینی کننده توفیق کارکنان در شغل معرفی شد . از این رو او شایستگی را مدرك گزینش توصیه کرد ( زاهدی و شیخ ، 1389 )
سپس در سال 1982 وي به همراه همکاران خود در کتاب شایستگی مدیر اولین تعریف از شایستگی را ارائه کرد ، تعریف او از شایستگی عبارت بود از :
« ویژگی‌هاي ریشه‌ای فرد ( انگیزه ، خصوصیات ، مهارت ، نقش اجتماعی و مجموعه دانش ) که او براي انجام وظیفه به کار میبرد ».
رویکرد شایستگی از دهه 1990 در ادبیات مدیریت منابع انسانی مطرح و به سرعت مورد استفاده قرار گرفت . در یک بررسی از بین 30 شرکت بزرگ آمریکایی 29 شرکت در 5 سال اخیر این رویکرد را به کار بسته اند . هم اکنون این رویکرد در کشورهاي غربی ، نه تنها مورد توجه شرکت‌ها و بنگاه هاي کسب وکار بلکه مورد استفاده و بهره گیري سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتی نیز قرار گرفته است ( بالانتاین و نیگل ، 1385 ).
سازمان ملل متحد نیز الگوي شایستگی‌هاي خود را براي کارکنانش استخراج کرده است و در فرآیندهاي گوناگون منابع انسانی از آن بهره می برد ( ابوالعلایی و غفاری ، 1387 )
– تعريف انواع شايستگي ها ( محوري ، رهبري ، شغلي )
– شايستگي هاي محوري
سازمان براي دستيابي به برتري و بلوغ نيازمند ايجاد شايستگي هاي محوري است . شايستگي هاي محوري برآمده از قابليتهاي سازماني هستند . قابليتهاي سازماني نيز بوسيله منابع سازمان خلق مي شوند . فرآيند خلق قابليتهاي سازماني ، يك فرآيند يادگيري است كه با طي تجربيات مستمرسازماني ، به مرور سازمان را به سوي مزيت رقابتي سوق مي دهد .
شايستگي هاي محوري عبارتند از قابليت‌هايي كه ارزشمند ، كمياب و غیر قابل جايگزينی ، و تقليد ناپذيرند .
شايستگي هاي محوري ، منجر به خلق مزيت رقابتي ، ايجاد ارزش و بازگشت سرمايه بالاتر مي گردند .

2 – 2 – 2 – 2 ) شايستگى‌هاى رهبري
شايستگي مديريتي يا رهبري مجموعه‌اي از مهارت‌ها ، خصوصيات و رفتارهاي فردي رهبران ومديران ارشد يك سازمان را شامل مي‌شود . شايستگى هاى رهبران مى بايستى به صورت چند بعدى برنامه‌ريزى شود . براى اين منظور سه رويكرد كلى موجود مى باشد كه عبارتند از :
توسعه مستقيم : در اين حالت ، فرد ياد گيرنده به طور مستقيم در معرض موضوع توسعه قرار مى گيرد ،
توسعه در حين كار : در اين مورد محيط و اهداف براى انجام امور كارى تعريف شده‌اند ، تنظيم مى كند
توسعه اجتماعى : در اين شرايط ، رفتار و نگرش افراد در اثر مشاهده‌ى الگوهايى در محيط اطراف تغيير مى كند ،

2 – 2 – 2 – 3 ) شايستگي شغلي
اين شايستگي ها مي توانند به عنوان شايستگي هاي مرتبط با كار يا شغلي توصيف

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید