ادبیات نظری تحقیق سرمایه اجتماعی، مدل های اندازه گیری سرمایه اجتماعی

ادبیات نظری تحقیق سرمایه اجتماعی، مدل های اندازه گیری سرمایه اجتماعی

ادبیات نظری تحقیق سرمایه اجتماعی، مدل های اندازه گیری سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی
مقدمه
سرماية اجتماعي اگرچه مفهومي نوين و نوپا در عرصة مطالعات اجتماعي است ، اما اين مفهوم ريشه در روابط اجتماعي نوع بشر دارد . امروزه اين امر مسلم است كه رسيدن به توسعه ، جامعة مدني ، معيارهاي جهان شمول و بستر مناسب براي زيست اجتماعي با وجود سرماية اجتماعي شكل مي گيرد . كشورهاي جهان سوم ، جامعه هايي در حال گذار ، با چالش هايي جديد هستند كه اين چالش ها تغييرات و دگرگوني هايي را در جامعه ايجاد مي كنند و تأثيرات مستقيمي بر سرماية اجتماعي دارند ( امینی و همکاران ، 1389 : 204 ).
سرمایه اجتماعی ، بخشی از محیط اجتماعی است که ترکیبی از عناصر مختلف مانند شبکه های اجتماعی ، هنجارها و ارزشهای اجتماعی ، اعتماد و منابع مشترک می باشد . می توان گفت سرمایه اجتماعی یک ویژگی متراکمی است که می تواند به توصیف صفات سیستم اجتماعی کمک کند ( میگنون و همکاران ، 2011 : 2 ).
بوردیو ( 1985 ) سرمایه اجتماعی را به عنوان تجمعی از منابع بالقوه و بالفعل تعریف می کند که مربوط به شبکه بادوامی از روابط کم و بیش نهادی شده ای از آشنایی و شناخت متقابل می باشد . این شبکه ها محصول راهبردهای سرمایه گذاری فردی و جمعی ، آگاهانه یا ناآگاهانه به قصد بازتولید روابط اجتماعی است . کلمن ( 1998 ) معتقد است که سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشگر اجازه می دهد تا با استفاده از آن به منافع خود دست یابد ( معمارزاده و همکاران ، 1388 : 10 ).

– مفهوم سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموعه ای از دارایی ها یا منابع که در روابط بین افراد ، جوامع ، شبکه ها ، یا انجمن ها وجود دارد ( جدی ، 2014 : 538 ).
سرمایه اجتماعی اشاره دارد به مجموعه ای از منابع بالقوه و واقعی که در شبکه ای از روابط موجود بین افراد یا واحد اجتماعی موجود است . محققان اینگونه استدلال کرده اند که سرمایه اجتماعی به جذب و تخصیص افراد کمک کرده و منابع را جهت توسعه شایستگی افراد بکار می گیرد ( گیو و همکاران ، 2014 : 15 ).
سرمایه اجتماعی واژه ای است که برای ویژگیهای خاص روابط اجتماعی در یک گروه یا جامعه بکار گرفته می شود و شامل میزان اعتماد بین افراد ، داشتن درک مشترک از اینکه آنها چگونه باید با یکدیگر رفتار کرده و به هم توجه کنند ، میزان مشارکت آنها در انجمن های مدنی مثل باشگاهها و انجمن مدرسه و … می باشد . سرمایه اجتماعی به تنهایی برای نشان دادن مشکلاتی که بسیاری از جوامع با آن روبرو هستند کافی نمی باشد ، با این وجود منبع مهمی برای حمایت از جوامعی می باشد که با مباحث نگران کننده روبرو هستند . از طرفی می تواند در رشد اقتصادی و اجتماعی نیز سهیم باشد ( ویک هلث ، 2005 : 1 ).
بانک جهانی در سال 1998 سرمایه اجتماعی را اینگونه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید