ادبیات نظری تحقیق سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی

ادبیات نظری تحقیق سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی

ادبیات نظری تحقیق سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی سازمان جهانی تجارت
مقدمه
‘ نظام برتون وودز ‘ و ‘ گاتِ ‘ ناشی از آن و سپس تاسیس ‘ سازمان جهانی تجارت ‘ زائیده مذاکرات دول موسس آن است ، هر گونه فعالیت و اقدامی هم که در این سازمان صورت می گیرد ، مبتنی بر مذاکرات و توافقات ناشی از نتایج مذاکرات قبلی دول عضو و متکی بر اراده آنها است .
این سازمان مهمترین سازمان بین المللی است که تقریباً به شکل جهانی در امور اقتصادی تجاری فعالیت می کند ، وگفته می شود حدود 90 % تجارت جهانی را ( از نظر جمعیّت جهان ) تحت کنترل خود دارد .
این سازمان به همان اندازه سازمانی جدید است که یک سازمان قدیمی محسوب می شود . از یک سو ، از لحاظ منطقی و تاریخی ، جدید است چرا که موافقتنامه مراکش که ایجاد کننده آن است ، تنها در اوّل ژانویه سال1995 لازم الاجرا گردید .
از سوی دیگر ، این سازمان تداوم بخش یک ایده قدیمی در زمینه تجارت بین الملل است که در دهه 1940 میلادی پدیدار شد و بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1947 در قالب موافقتنامه ای شکل قطعی به خود گرفت که نهایتاً در سال 1948 تحت عنوان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا ‘ گات ‘ لازم الاجرا گردید .
به هر حال ،’ گات ‘ در طول مدت 47 سال بعد ؛ یعنی ، تا اوًل ژانویه 1995 زمانی که سازمان جهانی تجارت جایگزین آن گردید به عنوان ستون فقرات و قواعد اصلی حاکم بر تجارت بین المللی به شمار می رفت .
بدین ترتیب ، سازمان جهانی تجارت از لحاظ اسنادی شامل موافقتنامه گات اصلاح شده مشهور به ‘ گات 1994 ‘، همراه با حدوداً 60 سند تجاری جدید دیگر نظیر موافقتنامه های مربوط به تجارت خدمات ، تجارت مربوط به مالکیّت فکری ، یک نظام قوی تر حل و فصل اختلافات تجاری نسبت به نظام حل اختلافات ‘ گات ‘، یک ساز و کار ( مکانیسم ) تجدید نظر در سیاست های تجاری دول عضو و اسنادِ مربوط به وظایف و تکالیف دول عضو آن سازمان می باشد که همگی روی هم رفته این سازمان را تشکیل می دهند . از لحاظ ساختار و سازمان نیز ، این سازمان بر خلاف ‘ گات ‘ که تنها به عنوان یک موافقتنامه موقت تلقّی می شد ، سازمانی دائمی و جهانی به شمار می رود .
علاوه بر این ، سازمان جهانی تجارت سه وظیفه اصلی بر عهده دارد . اوّل ، این سازمان سازمانی شکل گرفته مبتنی بر اراده و مذاکرات دول عضو آن تلقّی می شود که اعضای آن از لحاظ حقوقی از قبل بر روی یک سری قواعد و اصول همه جانبه تجاری که مبنایی را برای ثبات و قابل پیش بینی بودن فعالیًت های تجاری آنها است توافق دارند .
دوًم ، وظیفه دوّم این سازمان عبارت است از فراهم نمودن ساز و کاری ( مکانیسمی ) که قواعد و اصول بنیادین آن را تقویت نماید . در این

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید