ادبیات نظری تحقیق روابط عاشقانه قبل از ازدواج، دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج

ادبیات نظری تحقیق روابط عاشقانه قبل از ازدواج، دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج

ادبیات نظری تحقیق روابط عاشقانه قبل از ازدواج، دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج
نظریه های روانشناختی روابط عاشقانه

بسیاری از مدل های نظری معروف به بررسی رابطه های عاشقانه و دوستانه می پردازند که به چند مورد از مهمترین آنها اشاره می کنیم ، اینکه چه عواملی موجب بروز رفتارهای عاشقانه می شوند ؟ و چگونه این روابط تقویت می شوند .

– نظریه جذب و کشش
نظریه جذب و کشش به عنوان یکی از موضوع های مطرح در روانشناسی اجتماعی برای توضیح رابطه های عاشقانه و دوستانه تلاش می کند . مطابق با این نظریه ، انسان به عنوان کنش گر اجتماعی همیشه کنش های عقلانی معطوف به هدف مشخصی ندارد . رابطه های عاشقانه ، خودجوش ، رازگونه و شگفت انگیز بین افراد تنها هنگامی روی می دهد که تحت تأثیر کنش متقابل عاطفی واقع شود . همجواری ، ارتباط و دوستداری ، همانندی و جاذبه جسمی از عامل های کارآمد بر جذب و کشش می باشد . اصل همجواری بر این واقعیت تأکید می کند که در عمل ، رابطه های دوستانه و عاشقانه و مجذوب شدن افراد به یکدیگر به شدت تحت تأثیر فاصله مکانی می باشد . به عنوان نمونه در گزینش همسر که بیشترین حد روابط عاشقانه و مجذوب شدن را به همراه دارد ، فاصله مکانی نقش کارآمدی دارد . اغلب ازدواج بین مردان و زنانی روی می دهد که در همجواری یکدیگر مانند محل تحصیل یا محل کار بوده اند . فرضیه ارتباط و دوستیاری بر این موضوع تأکید می کند که در شرایطی ویژه ، هرچه افراد گروههای گوناگون قومی ، نژادی و غیره بیشتر در ارتباط با هم باشند ، بیشتر به نگرش های بهینه نسبت به یکدیگر دست می یابند و بیشتر به یکدیگر همدلی پیدا کرده و جذب و کشش بین آنها بیشتر خواهد شد . همچنین روان شناسان اجتماعی فرضیه همانندی را مطرح کرده اند و بر این باورند که مردم کسانی را ترجیح داده و مجذوب آنها می شوند که در شیوه های زندگی با ایشان اشتراک داشته باشند . سرانجام روان شناسی اجتماعی در آزمون های گوناگون به این نتیجه رسیده اند که جاذبه جسمی نقش کارآمدی در جذب و کشش افراد به یکدیگر ایفاء می کند ( احمدی ، 1387 : 123 – 115 ).

– نظریه دلبستگی
نظریه دلبستگی در سال 1969 توسط بالبی گسترش یافت . بر اساس این نظریه همة افراد با مجموعه ای از سیستم های کنترل رفتاری به دنیا می آیند که این سیستم های رفتاری باعث می شود که نوزادان و بچه ها رفتارهایی را از خود بروز دهند که در نهایت بقای آنان را به ویژه در دوران نوازدی و کودکی تضمین می کنند . بالبی بر این اعتقاد بود که نگهدارندگان اولیه کودک حکم ‘ تکیه گاه امن ‘ را دارند که بچه ها می توانند در مواقع بیماری ، خستگی و زمانی که احساس خطر می کنند به آنها پناه ببرند ( بوت و همکاران ، 2009 : 560 ). دلبستگی عبارت است از ارتباط روانی پایدار بین دو انسان . بالبی عقیده داشت که پیوندهای اولیه که بین کودک و پرستارش شکل می گیرد تأثیر فوق العاده ای در طول زندگی فرد دارد . دلبستگی در رابطه والد – کودک به رابطه عاشقانه در بزرگسالی انتقال می یابد و می تواند بر شناخت ، هیجان و رفتار در زندگی فرد تأثیر بگذارد .

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید