ادبیات نظری تحقیق رهبری، سبک رهبری، رهبری تحول آفرین (تحول گرا)، عدالت سازمانی

ادبیات نظری تحقیق رهبری، سبک رهبری، رهبری تحول آفرین (تحول گرا)، عدالت سازمانی

ادبیات نظری تحقیق رهبری، سبک رهبری، رهبری تحول آفرین (تحول گرا)، عدالت سازمانی رهبری
– مقدمه
رهبری موضوعی است که از دیرباز نظر محققان و عموم مردم را به خود جلب کرده است . شاید علت جذابیت گسترده رهبری این باشد که رهبری ، فرآیندی بسیار اسرارآمیز است که در زندگی همه افراد وجود دارد . در اکثر موارد ، دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بدانند بر اساس چه ویژگی ها ، تواناییها ، رفتارها ، منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبه هایی از موقعیت ، توان رهبر در تأثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی را می توان تعیین کرد . ( امیرکبیری و همکاران ، 1385 : 118 )
سازمان های امروزی نمی توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند ، بلکه تنها می توانند تردیدها ، نوسانات و بی ثباتی ها را به فرصتها یی برای آموختن ، تطابق و هم خوانی مطلوب تبدیل کنند . جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر ، نیاز به افرادی در نقش رهبر به شدت احساس می شود . بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول گرا خواهد بود . رهبری تحول گرا به عنوان یکی از پارادایم های رهبری در روان شناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ای رضایت زیردستان قرار گرفته است .( ضیایی و همکاران ؛ 1389 : 15 – 14 )
یکی از دغدغه های سازمان و پژوهشگران در چهار دهه پیشین ، رهبری بوده است و تلاش بر آن بوده که این پدیده را با یک سری از معیارهای دانشگاهی ، عملی کنند . یکی از جدیدترین رویکردهای شخصی که برای مطالعه رهبری پدید آمده است ، بر اساس مدل رهبری تحول آفرین – مراوده ای خلق شده از سوی بس ( 1985 ) و عملیاتی شده از سوی بس و آوولیو ( 1995 ) می باشد : (( Dulewicz et al , 2005 , p : 406 در این بخش ابتدا به تعریف رهبری رهبری تحول آفرین و سبک رهبری پرداخته و سپس ابعاد رهبری تحول آفرین را برشمرده و در نهایت رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی عنوان می شود .

– سبک رهبری
نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ خود را ، سبک رهبری می گویند که با عنایت به نوع و ماهیت تئوری های ارایه شده سبک های متعدد و متفاوتی در رهبری ارایه و به وجود آمده است ، مهمترین آنها عبارتند از : سبک مشارکتی ، سبک دستوری ، سبک تفویض کننده اختیار ، سبک حمایتی ، سبک وظیفه گرا ، سبک توفیق گرا ، سبک معنوی ، سبک خدمتگزار ، سبک تحول آفرین . ( ناظریانی ، 1389 ، ص 21 )
– سبک رهبری تحول آفرین
سبک رهبري تحو ل گرا در نظریات جدید به عنوان یکی از سبک هاي رهبري اثربخش شناخته شده است . ( نورشاهی ؛ 388 ، ص 164 ) برنز رهبري تحول آفرين را به عنوان فرايندي كه در آن رهبران و پيروان يكديگر را به سطوح بالاتري از اخلاق و انگيزش سوق

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید