ادبیات نظری تحقیق رشد سياسي در تركيه، احزاب ترکیه

ادبیات نظری تحقیق رشد سياسي در تركيه، احزاب ترکیه

ادبیات نظری تحقیق رشد سياسي در تركيه، احزاب ترکیه رشد سياسي در تركيه
تركيه به صورت جمهوري با نظام پارلماني اداره مي‌شود و نمايندگان كه معمولاً از طرف احزاب معرفي مي‌گردند با رأي مستقيم مردم و به مدت 5 سال انتخاب مي‌شوند . سيستم انتخاباتي تركيه به گونه‌اي است كه علاوه بر كسب اكثريت ارا در منطقه‌اي ، آن حزب بايد 10 درصد اراء سراسري تركيه را هم به خود اختصاص دهند .
معمولاً حزبي كه بيشترين تعداد نمايندگان را در مجلس دارد در صورت دارا بودن اكثريت مطلق به تنهايي و در غير اينصورت در ائتلاف با احزاب ديگر كه در مجلس داراي كرسي مي‌باشند مأمور تشكيل دولت شده و رهبر حزب به عنوان نخست وزير و رئيس دولت معرفي مي‌گردد . اين سيستم انتخاباتي گاهي باعث مي‌شود احزاب و يا افرادي كه اكثريت آراء را در منطقه‌اي كسب كرده‌اند ، اما در كل و در سراسر تركيه 10 درصد آراء مأخوذه را بدست نياورده‌اند نتوانند وارد مجلس شوند . و در برخي مواقع باعث ايجاد ائتلاف‌هاي شكننده بين احزاب مختلف با گرايش‌هاي فكري و ايدئولوژي‌هاي متفاوت براي تشكيل دولت در اين كشور شده است . تشكيل احزاب سياسي در اين كشور آزاد است و احزاب فقط بايد ملتزم به اصل لائيك بودن جمهوري تركيه باشند . ( 1 )
رئيس جمهور در تركيه ، رئيس حكومت مي‌باشد و توسط مجلس نمايندگان تركيه ، از ميان اعضاي مجلس ، يا قضات عالي رتبه و سران احزاب ، به مدت 7 سال انتخاب مي‌گردد . در صورت انتخاب هرگونه رابطة رئيس جمهور با حزب متبوعش بايد قطع شود . ( اما نخست وزير مي‌تواند ارتباط و رهبري حزب متبوع خود را در طول دورة نخست وزيري را هم عهده دار باشد .) رئيس جمهور نقش اجرايي ندارد و رئيس دولت و رياست هيئت وزيران با نخست وزير مي‌باشد . ( 2 )
خصوصيات احزاب در تركيه
احزاب در تركيه مانند ديگر كشورهاي پيشرفته و مدرن از نظر سياسي ، با مرزبندي و حدود مشخص و معيني فعاليت دارند ، وجود نيروهاي راست ، سوسيال ، اسلام گراي و چپ راديكال و ملي گراي و … نشان دهندة اين نكته است .
ويژگيهاي احزاب تركيه عبارتند از :
1 – فرمايشي نبودن احزاب ، نه براي بودن بلكه براي زيستن در عرصة سياسي كشور موجوديت دارند .
2 – مشخص بودن سياست‌هاي كلان و خرد احزاب در سه محور فرهنگي ، سياسي و اقتصادي
3 – مشخص و روشن بودن مواضع احزاب پيرامون رويدادهاي داخلي و بين المللي
4 – شفافيت عضوگيري و انتخابات در ميان اعضاي حزب
5 – رسانه مند بودن تمامي احزاب و دارا بودن نشريات و كانالهاي تلويزيوني خصوصي )
6 – تمامي كارنامه‌هاي اينترنتي احزاب و آخرين اطلاعات به روز بوده و همة مردم توانايي دسترسي به آن را دارند .
7 – در بيشتر مواقع تغييرات كادرهاي رهبري احزاب پس از شكست‌هاي انتخاباتي امري گريز ناپذير بوده است ( برخلاف ديگر كشورهاي منطقه در اين خصوص )
صحنة سياسي تركيه در پانزده سال اخير شاهد دگرگوني‌ها و تحولات عظيمي از بعد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید