ادبیات نظری تحقیق راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم

ادبیات نظری تحقیق راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم

ادبیات نظری تحقیق راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم راهبردهای کلاسیک پلیس برای کاهش ترس از جرم
در ابتدا تصور می‌شد که ترس از جرم رابطة مستقیمی با نرخ جرایم ارتکابی دارد و هراسناک ترین افراد کسانی هستند که در معرض جرایم بیش تری بوده اند یا آنهایی که سابقة بزه دیدگی داشته‌اند . به این ترتیب پلیس در راستای کاهش ترس از جرم در جامعه بر روی مسائلی همچون مقابله با جرم ، بی نظمی و پیش گیری کیفری تمرکز داشته است و در عرصة عمل با وقایع سر و کار داشته و صرفاً زمانی مداخله می نمود که جرم و جنایتی اتفاق افتاده باشد .

مبحث نخست : پلیسی گری سنّتی ، مبانی و راهبردها
در مدل پلیسی گری سنّتی ، سازمانهای پلیسی از منابع بالقوه موجود در خارج از ساختار پلیس ، کمترین بهره را می برند و راهبردهایی را اتخاذ میکنند که به طور عمده متمایل به اجرای قوانین است . از این رو در منابع و مآخذ مربوط به الگوی سنّتی پلیس ، پلیس را ادارة اجرای قانون می خوانند . در این مدل ، پلیس در راستای پیشگیری از جرم و برقراری احساس امنیت ، بر اقدامات و تدابیر پیشگیرانه از طریق نظام عدالت کیفری تأکید دارد و تمام تلاش پلیس به پیگیری ، تعقیب و کشف جرم معطوف مي‌شود .
گفتار نخست : بررسی رویکرد پلیسی گری سنّتی
حیطه کار پلیس سنّتی که عموماً یک نهاد دولتی محسوب مي‌شود ، براساس قانون مجازات تعریف می شد . به این ترتیب پلیس تنها با آن چه قانون آن را جرم می دانست ، به مبارزه بر می خواست و اصولاً بر پایه پیشگیری کیفری ، در عمل با وقایع سر و کار داشته و صرفاً زمانی در جرایم مداخله می کرد که جرم و جنایت اتفاق افتاده باشد .
پلیس سنّتی مبتنی بر دیدگاه واکنشی است . دیدگاه مزبور ، با یک ایدئولوژی امنیتی شناخته مي‌شود که مبتنی بر مجازات ، اقدام پس از ارتکاب عمل مجرمانه و نیز پاسخ به تماس‌هاي درخواست خدمات پلیسی و مدیریت بحران است ، آن هم بدون حمله به منبع تنش و جرایم ارتکابی . این دیدگاه عملیات پلیس را محدود به دسته‌هاي خاصی از جرایم می‌کند مانند جرایمی که بیش تر توسط شهروندان گزارش مي‌شود و پلیس را وادار به عکس العمل مي‌كند .
در پلیس سنتی ، پیشگیری از جرم اغلب بر تغییر تکنیک‌هاي اِعمال قانون مانند تحول در حقوق جزا یا سیاست کیفری و شیوه‌هاي عملیاتی پلیس تمرکز داشته است . این رویکرد‌هاي پیشگیری از جرم ، عموما به عنوان رویکردهای « پایین دستی » نامیده شده اند ، به این سبب که آن‌ها به جای پرداخن به علل جرم ، به اقدامات کیفری پس از وقوع آن واکنش نشان می دهند . معروف است که این رویکردها ، سرزنش اخلاقی بزهکار را به رسمیت می شناسند .
پیشگیری کیفری با تأکید بر تأثير اعمال کیفری و اجرای سریع و حتمی آن سعی مي‌كند بر افکار عمومی جامعه تأثير گذار تا از ارتکاب جرم پیشگیری کند . پلیس در این نوع پیشگیری به

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید