ادبیات نظری تحقیق راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم

ادبیات نظری تحقیق راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم

ادبیات نظری تحقیق راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم
راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم
دهه‌هاي اخیر را می‌توان مهم‌ترین دوره در نوآوری و شکوفایی اداره امور پلیسی تلقی کرد . رویکرد‌هايی همچون پلیسی گری جامعه محور ، مکان محور و مسأله محور در قرن بیستم ظهور کرد و در اداره‌ها و سازمان‌هاي پلیسی جریان یافت . دراین دسته از رویکرد‌ها برای کاهش ترس از جرم صرفاً به واکنش‌هاي سرکوب گر پرداخته نمي‌شود ، بلکه وجه مشترک تمامی الگوهای پلیسی نوین ، اقدامات پیش گیرانه غیر کیفری است . به این مفهوم که در کنار استفاده از ابزار سنتی به لزوم استفاده از تدابیر و اقدامات غیرکیفری نیز تأکید دارد .

مبحث نخست : امور پلیسی جامعه محور ، فلسفه و راهکارها
مدل پلیسی گری جامعه محوردر چند دهة اخیر به عنوان یکی از الگوهای جدید در حوزة تأمین امنیت و حفظ آن ، مقبولیت عمومی پیدا کرده است . به گونه‌ای که می‌توان گفت روزگار اعتقاد به این مسأله که هر چه شمار نیروهای پلیس بیشتر باشد ، معضل جرم و ترس ناشی از آن خواهد شد ، به سر آمده است و جای خود را به دوره ای داده است که در آن همکاری میان پلیس و شهروندان افزایش یافته است .
در این مبحث علاوه بر تبیین مفهوم جامعه محوری و اصول حاکم بر آن ، به مهمترین راهبردهای راهبردهای این مدل در راستای کاهش ترس از جرم و احساس نا امنی شهروندان نیز خواهیم پرداخت .
گفتار نخست : بررسی مفهوم امور پلیسی جامعه محور ، ابعاد و اهداف آن
بند نخست ) مفهوم شناسی پلیس جامعه محور
بسیاری از کسانی که به تبیین جامعه محوری در امور پلیسی پرداخته‌اند از سیال ، غیر ملموس و مبهم بودن آن سخن به میان آورده‌اند . هر چند ارائه تعریف از امور پلیس جامعه محور بسیار مشکل است زیرا تعریف آن در طول زمان در حال تغییراست و مفاهیم مرتبط با آن نیز بسیار مبهم است – تعاریف فراوانی از آن به عمل آمده است .
ترویانویچ و بارکوروکس ، پلیس جامعه محور را این گونه تعریف می نمایند :
« رویکرد پلیس جامعه محور یک فلسفه است . این رویکرد مشارکت ضابطین قانون و جامعه را در شناسایی مشکلات و ریشه یابی آن‌ها و پیدا کردن راه حل‌هايی که مشکل را به طور دایم از بین برده و یا کاهش می دهد ، بر می انگیزد . وقتی که افراد جامعه و مأموران ضابط قانون با یکدیگر همکاری کنند تا کیفیت زندگی را در جامعه بهبود بخشند ، فواید این رویکرد به خوبی روشن خواهد شد و ضابطین قانون از تکرار نشدن این مشکل برای همیشه بهره‌مند خواهند شد و شهروندان نیز از بهبود وضعیت زندگی خود سود خواهند برد . مأموران پلیس و شهروندان جامعه وقتی به طور مشترک راه حلی پیدا مي‌كنند ، از این که توانسته‌اند خودشان به حل مشکل بپردازند و سپس به راه حل عملی دست یابند ، بسیار راضی خواهندبود .
استینگ ، پلیس جامعه محور را برخی از ترتیبات کار پلیسی می داند که

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید