ادبیات نظری تحقیق خطرجویی

ادبیات نظری تحقیق خطرجویی

ادبیات نظری تحقیق خطرجویی
خلاصه ای از کار :
مقدمه :
خطرجویی در ادبیات رشد به عنوان انجام رفتارهایی که با احتمال نتایج نامطلوب همراه است تعریف می شود ( بیث – ماروم و فسچهف ، 1997 ). بسیاری معتقدند که توانایی در شناسایی موقعیت های بالقوه خطرناک ، و توانایی دوری گزیدن از خطرات شدید ، جزء مهمترین مهارت هایی است که فرد قادر به داشتنآنهاست چرا که هر کس در طول زندگی خود ممکن است با موقعیت هایی مواجه شود که می تواند برای او مخاطره آمیز باشد ، مخصوصاً در دوره کودکی و نوجوانی که روبرو شدن با خطرات از اهمیت بیشتری برخوردار است ( گارون و مور ، 2004 ). این مسئله هم‌چنین از چشم اندازهای مختلف غیرتجربی نیز ( مانند ، سیاست‌گذاران فدرال ) تایید شده که خطرجویی کودکان و نوجوانان ، احتمال پیامدهای بزرگ را افزایش می دهد . همچنینپژوهش های خطرجویی کودکان و نوجوانان در مبحث حقوق نوجوانان ، حفظ سلامتی و مجرمیت کیفری کاربرد دارد ( کافمن و استینبرگ ، 2000 ).
………….
ادراک خطر در نوجوانان
برخی از پژوهشگران چنین بحث کردند که کودکان و نوجوانان موقعیت های خطرجویی را پایین تر از حد معقول ارزیابی می‌کنند . یکی از نظراتی که با این جریان کلی همسو و بر مبنای کارهای نظری کلاسیک استوار است ، این است که نوجوانان از لحاظ شناختی خود – محور هستند و بنابراین نسبت به آسیب پذیری شخصی در برابر پیامدهای ناگوار خطر ، سوءتفاهم دارند ( وارتانیان ، 2000 ). تحقیقات جاری در پشتیبانی از این نظریه به طور اندکی محدود است . بارون ، گراناتو ، اسپرانسا و تئوبال ( 1993 ) دریافتند ، بچه های 7 تا 15 ساله ای که از آنها خواسته شده بود درباره یک مسئله پیچیده قضاوت کنند ، تمایلی به استفاده از اطلاعات قبلی درباره احتمالات و بسامد پیامدها در فرایند تصمیم گیری جاری خود نداشتند .
…………
رشد هیجانی و خطرجویی
پژوهشگران اخیراً توجه به نقش بالقوه هیجانات در رفتارهای خطرجویی و فرایند تصمیم گیری را آغاز کرده اند ، به طور کاملاً آشکار ارتباط بین هیجانات و تصمیم گیری ، دوسویه است و پیامد مثبت یا منفی یک تصمیم می تواند عمیقاً احساسات تصمیم گیرنده را تحت تأثیر قرار دهد ( شوارز ، 2000 ). برخی حتی اعتقاد بر این دارند که نظریه های شناختی تصمیم گیری ، اشتباهاً بیش از حد بر احتمالات کلیشه ای تأکید کرده اند وغافل از آنند که هیجانات در فرایند تصمیم گیری نقش دارند ( داهل ، 2003 ).
……………
تصمیم گیری هیجانی
شاید برجسته ترین پژوهشگران تصمیم گیری هیجانی ، دامازیو ، بچارا و همکاران فرضیه شاخص جسمانی ( SMH ) باشند . فرضیه شاخص جسمانی براین اعتقاد استوار است که ، تصمیم‌گیری در موقعیت های خطرناک و مبهم توسط پاسخ های هیجانی به پیامد های مثبت و منفی هدایت می شود . هیجانات و احساسات به واسطه یادگیری پیش بینی نتایج ، به سناریوهای معین ، مرتبط می شوند . وقتی یک شاخص جسمانی منفی با یک پیامد خاص همراه می شود ، ترکیب عملکردها به عنوان یک زنگ هشدار عمل می کنند . در عوض وقتی که با یک شاخص جسمانی مثبت همراه شود ، به یک علامت مشوق تبدیل می شود ( دامازیو ، 1994

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید