ادبیات نظری تحقیق خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری

ادبیات نظری تحقیق خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری

ادبیات نظری تحقیق خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری مبحث دوم : خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر
گفتاراول : مفهوم انواع خسارت
ابتدا به ذکرتعریف خسارت و سپس به تشریح شرائط خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در حقوق ایران می پردازیم :
کلمه خسارت در عرف به سه معنای ، خسارت زدن ، خسارت دیدن و خسارت پرداختن مورد استعمال واقع شده است . آنچه از مطالب فوق فهمیده می شود مبین این است که در عرف قضایی و در متون قوانین ایران در کاربرد کلمه ( خسارت ) به جای ( ضرر و زیان ) نوعی تسامح وجود دارد .
عده ای از حقوقدانان خسارت به معنی ضرر وارده و به دو گروه تقسیم کرده اند خسارت مادی و خسارت معنوی تقسیم کرده اند .
در لغت خسارت را به معنی : ضد ربح ، ضررکردن ، زیانمندی ، ضرروزیان آورده اند .
در اصطلاح این کلمه به دو مفهوم بکاررفته :
خسارت بمعنای زیان وارد شده .
خسارت بمعنای جبران ضرروارده .
علاوه بر خواص ( حقوقدانان ) که واژه خسارت را به معنای اصطلاحی آن مورد استفاده قرارداده اند ، در عرف نیز این کلمه به دو معنای خسارت زدن و خسارت پرداختن مورد استعمال واقع شده است .
در قانون مدنی ما نیز قانونگزار هنگامی که خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن می گوید کلمه رابه معنای اول بکار برده است و زمانی که از تائیدیه خسارت بحث می کند معنی دوم را اراده کرده است ( رجوع شود به مواد 227 ، 221 و 229 ) « برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر ( مستقیماً و غیر مستقیم ) صورت گرفته باشد ( ر . ک : تجاور ) در اینصورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است .
مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تأخیر نماید ( ماده 221ق . م ) این شرط از مواد 721 ، 720 آئین دادرسی مدنی فهمیده می شود و فهم عرف هم آن را تأیید می کند . خسارت به این معنی خسارت حقیقی است . خسارت حکمی در موردی است که قصد تخلف وجود نداردولی قانون آنرادر حکم خسارت دانسته است ( ماده 221ق . م ) اتلاف مال غیربدون قصد نیز منشأ خسارات می باشد ( ماده328ق . م )
باید افزود خسارت به معنای ضرر وارده را باکلماتی از قبیل جبران ضرر و خسارت به معنای جبران ضرر را عده ای به اقتباس از فقه با لفظ غرامت مورد استفاده قرار داده اند . این لفظ در فارسی معادل کلمه « تاوان » می باشد .
خسارت بمعنی ضرروارده بر دو نوع است یا ضرر مادی وارده است که آن را خسارت مثبت نیز می نامند و یا تقویت منافع متصوّره است که آن را خسارت منفی یا شایع تر و معمولی تر « عدم النفع » می نامند . پس خسارت یا ضرر یا عدم النفع در این رساله سعی مابر این است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید