ادبیات نظری تحقیق ختلال هاي اضطرابي

ادبیات نظری تحقیق ختلال هاي اضطرابي

ادبیات نظری تحقیق ختلال هاي اضطرابي خلاصه ای از کار :
اضطراب
اضطراب که نوعي احساس ترس و ناراحتي بي دليل است ، نشانة بسياري از اختلالات روان شناختي محسوب مي شود که اغلب به وسيلة رفتارهاي دفاعي مانند فرار از يک موقعيت ناخوشايند يا انجام يک عمل طبق نظم و آئين معين کاهش مي يابد . به هر حال ، اضطراب نشانة اصلي و مشترک تمام اختلالاتي است که در اين طبقه قرار مي گيرند . اين اختلالات عبارتنداز : اضطراب تعميم يافته ، اختلال رعبي ، فوبي ، وسواس فکري و عملي ، و اختلال استرس پس از ضايعة رواني . در DSMII ، اين اختلالات نوروز محسوب شده ، اضطراب تعميم يافته ، تحت عنوان اضطراب مزمن ؛ اضطراب رعبي ، تحت عنوان حمله هاي اضطرابي حاد ؛ فوبي ، تحت عنوان نوروز فوبي ؛ و اختلال وسواس فکري و عملي ، تحت عنوان نوروز وسواس فکري و عملي طبقه بندي شده بودند ( آزاد ، 1382 ).
……………..
اضطراب تعميم يافته GAD :
ويژگي عمدة اين اختلال ترس از آينده است . اين ترس بي اساس بوده و به موضوع معيني مربوط نمي شود . به طوري که هر آن ممکن است بيمار
…………..
شيوع GAD :
در يک نمونة اجتماعي ، ميزان شيوع 1 سالة اختلال اضطراب فراگير تقريباً 3 درصد ، و شيوع مادام العمر آن 5 درصد بود . در کلينيکهاي اختلال اضطرابي ، تقريبا يک چهارم از افراد ، به اختلال اضطراب فراگير به عنوان اختلال اصلي يا اختلال همراه دچار هستند ( انجمن روانپزشکي آمريکا ، 1384 ).
…………….
درمان اختلال اضطراب فراگيرGAD :
خيلي از درمانجويان مبتلا به اختلال اضطراب فراگير با پزشک خانواده مشورت مي کنند و به دنبال رهايي از مشکلات « عصبي » يا اضطراب
………….
اختلال وحشت زدگيPanic :
اضطراب رعبي برخلاف اضطراب تعميم يافته ، شامل حمله هاي شديد ترس و وحشت است که تمرکز يافته و به موقعيت
…………
شيوع اضطراب وحشت زدگي Panic :
گرچه ميزان شيوع اختلال وحشت زدگي ( همراه با گذر هراسي يا بدون آن ) درطول زندگي در نمونه هاي اجتماعي تا 5 / 3 درصد گزارش
………………
درمان شناختي – رفتاري براي اختلال وحشتزدگي :
مدل هاي شناختي و شرطي سازي اختلال وحشتزدگي به تدوين درمان هاي جديدي کمک کرده اند که در دهها تحقيق اجرا شده در چندين کشور دنيا ثابت شده که بسيار موثر هستند . گرچه اين درمان ها تا اندازه اي تفاوت دارند اما هر يک ن
……………
فوبي Phobi :
فوبي ترسي است دائمي از بعضي اشيا يا موقعيتها که هيچ خطر واقعي براي شخص نداشته و بي تناسب با جدي بودن واقعي آنها اغراق آميز شده است . فوبي از واژة يوناني فوبوس ( نام خداي ترس يونان ) گرفته شده است که با نقاب به صورت و زره بر تن براي ترساندن دشمنان در صحنه ظاهر مي شد . فوبي ممکن است نه فقط به يک ترس مخصوص نسبت به بعضي اشيا يا موقعيتها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید