ادبیات نظری تحقیق حسابداری مسئولیت های اجتماعی، حسابداری محیط زیست، حسابداری سبز

ادبیات نظری تحقیق حسابداری مسئولیت های اجتماعی، حسابداری محیط زیست، حسابداری سبز

ادبیات نظری تحقیق حسابداری مسئولیت های اجتماعی، حسابداری محیط زیست، حسابداری سبز خلاصه ای از کار :
حسابداری مسئولیت های اجتماعی
از جنبه تعریف مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی ، باید گفت که تعاریف متفاوتی از سوی صاحبنظران و اندیشمندان ارائه شده است که مهمترین و رایجترین آنها به شرح زیر است :
حسابداری مسئولیتهای اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی ( هزینه ها و منافع اجتماعی ) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است و از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد ، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند ، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان ، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند . برای مثال در سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی ، گزارشگری نتایج عملیات واحد تجاری محدود به روش سنتی مقابله درآمد با هزینه ها نخواهد بود‌ ، بلکه ضرورت دارد که دامنه این مقابله گسترش یابد و هزینه ها و منافع واحد تجاری را نیز در بر گیرد ( رضایی ، 1383 ).
………………………..
– مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
آرا و نظرات مختلفی در رابطه با مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی و همچنین وجه تسمیه آن وجود دارد . از نظر مفهوم ، گروهی آن را بخشی از حسابداری مالی می‌دانند و اجرای آن را با گسترش دامنه حسابداری مالی امکانپذیر می دانند و یا به عبارتی از نظر این گروه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی تنها گسترش ساده ای از نقش حسابداری سنتی است . در حالی که گروه غالب عقیده دارند که سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی ، اصول ، قواعد و مفاهیم خاص خود را دارد ، به گونه ای که می توان آن را یک موضوع کاملا جداگانه مانند حسابداری مدیریت‌ ، حسابداری بهای تمام شده ، حسابداری دولتی و غیره دانست که هدف آن مواجهه با مسائل اجتماعی زیر است :
1 . ارزیابی تاثیر اجتماعی فعالیتهای واحد تجاری ؛
2 . اندازه گیری هزینه ها و تعهدات اجتماعی واحد تجاری ؛
3 . اندازه گیری منافع اجتماعی واحد تجاری ؛
4 . فراهم آوردن یک سیستم اطلاعاتی درون و برون سازمانی که در امر ارزیابی تاثیرات اجتماعی واحد تجاری کمک کند .
اما از جنبه نامگذاری نیز عده ای آن را حسابداری اجتماعی و گروهی آن را حسابداری اجتماعی واحد تجاری نامیده‌اند‌ ، اما اصطلاح رواج یافته ، همان حسابداری مسئولیتهای اجتماعی است ( رئیسی ، 1381 ).
…………………
– مفروضات سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
چهار فرض اساسی سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی عبارت‌اند از :
1 – هر واحد تجاری در قبال جامعه پیرامونی خود تعهداتی دارد که پایبند به انجام آنهاست .
2 – منابع اقتصادی اجتماع کمیاب

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید