ادبیات نظری تحقیق حسابداری مدیریت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت

ادبیات نظری تحقیق حسابداری مدیریت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت

ادبیات نظری تحقیق حسابداری مدیریت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت خلاصه ای از کار :
2 – 1 – مقدمه
بر اثر تحولات پدید آمده که به طور عمده ناشی از تشدید رقابت ، افزایش مخاطرات بنگاه و توسعه فنآوری اطلاعات است ، ساختار ، شکل و شمایل سازمانی و شرکت ها نیز تغییر یافته است . نبود تمرکز ، مسئولیت سپاری وسیع به نیرو ها ، کاهش لایه های سازمانی ، کار گروهی و سازمان های فرا وظیفه ای را می توان به عنوان نمونه و الگوی مناسب با تحولات جدید در ……………….
2 – 2 – حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت ، یک سیستم اندازه‌گیری برای گردآوری اطلاعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزه‌ای را هدایت می‌کند و ارزشهای فرهنگی را که برای به‌دست‌آوردن هدفهای استراتژیک سازمان لازم است خلق و حمایت می‌کند .
در این تعریف از حسابداری مدیریت چهار عقیده کلیدی گنجانده شده است . این عقیده‌ها شامل : ماهیت ، محدوده ، هدف و شاخصهای حسابداری است . 1ـ حسابداری مدیریت ، از نظر ماهیت ، یک فرآیند اندازه‌گیری است . …………….
حسابداری مدیریت عبارت است از فرآیند تشخیص ، اندازه‌گیری ، جمع‌آوری ، تحلیل ، تهیه ، تفسیر و ارزیابی و کنترل داخلی فعالیتهای سازمان برای تضمین و اطمینان از استفاده مناسب از سرمایه ‘. حسابداری مدیریت همچنین شامل تهیه گزارشهای مالی برای گروه های غیرمدیریتی همانند سهامداران ، بستانکاران ، اعتباردهندگان و صاحبنظران مالی است ( سلمانی ، 1388 )…………….
طبیعت و محدوده‌های حسابداری مدیریت سیستمهای حسابداری مدیریت نتایج اندازه‌گیریهای مالی وغیرمالی فعالیتهای عملیاتی را گزارش می‌کنند . این سیستمها همچنین به پروژه‌ها و طرحهای عملیاتی آینده نیز کمک می‌دهند . یکی از نمونه‌های اطلاعاتی که مدیران به آن نیازمندند ، بهای تمام‌شده محصول و اندازه‌گیری تحویل تولیدات بموقع است . این اقلام دونوع از انواع اندازه‌گیری است که حسابداری مدیریت با آن سروکار دارد . …………….
2 – 3 – معرفی برخی از مهم ترین تکنیک های حسابداری مدیریت
هزينه يابي بر مبنای فعاليت :
در شبکه‌های سنتی هزینه یابی ، بر حجم تولید و واحدهای محصولات تأکید می شود و هم‌چنین فرض می شود که محصولات منابع را مصرف می کنند . در هزینه یابی بر مبنای فعالیت استدلال بر این است که تولید محصولات مستلزم انجام فعالیت‌هایی است و فعالیت‌ها مصرف کننده منابع اند و محصولات فعالیت ها را مصرف می کنند . بنابراین ، در هزینه یابی بر مبنای فعالیت ابتدا هزینه های سربار به فعالیت‌ها تخصیص داده می شود ( انباشت هزینه ها تحت عنوان مخزن هزینه ها ) و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیت‌ها بر اساس عاملی تحت عنوان محرک هزینه ، به محصولات یا خطوط تولید تخصیص می یابد . در هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، فعالیت‌های عمده در فرأیند تولید به چهار طبقه سطح واحد محصول ، سطح دسته محصول ، سطح پشتیبانی محصول ، و سطح کارخانه تفکیک می شود .
مديريت هزينه يابي بر مبنای فعاليت :
نمونه مدیریت هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، مجموعه دانستنی هایی است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید