ادبیات نظری تحقیق جوانان روستایی و اشتغال کشاورزی

ادبیات نظری تحقیق جوانان روستایی و اشتغال کشاورزی

ادبیات نظری تحقیق جوانان روستایی و اشتغال کشاورزی مقدمه
جوانان از مهم ترین نیروهای توانمند ، غیر قابل انکار و منابع یک کشور هستند و می توانند به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کنند . علاوه بر تعداد زیاد جوانان ، آنان پر انرژی و شجاع هستند و به شمار ایده های جدیدی می باشند که می توانند به تغییرات توسعه اقتصادی اجتماعی ، در صورتی که به خوبی هماهنگ و درگیر در فعالیت های اقتصادی کشور شوند پاسخ دهند ( مسیگوا و کیپشا ، 2013 ). به طور کلی ، جوانان دارایی هایی هر کشور هستند . آن ها نه تنها قانونی به عنوان رهبران آینده در نظر گرفته شده اند ، بلکه آن ها بزرگترین سرمایه ها برای توسعه یک کشور هستند . سرمایه گذاری بر روی جوانان تنها راه برای حصول اطمینان از رشد و توسعه آینده هر کشوری است ( ایمه ، 2013 ) و امروزه اشتغال جوانان برای هر کشوری در جهان از اهمیت خاصی برخوردار است ( اودهیمبو ، 2006 ). بخش كشاورزي از نظر توان اشتغالزايي داراي اهميت ويژه اي مي باشد به طوري كه ملور ( 2003 ) در مطالعه خود نشان مي دهد كه در حدود دو سوم رشد فرصت هاي شغلي به طورمستقيم و غير مستقيم به بخش كشاورزي برمي گردد ( سلامی و انصاری ، 1388 ). به عقیده هال ( 2013 ) شرکت جوانان در بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بسیار پایین است ، اساسا به این دلیل که این بخش به دلیل ریسک ، بی کفایتی ، هزینه و ماهیت کار فشرده غیرجذاب است ( تیجانی ، 2014 ). از این رو تاثیر مهاجرت روستا به شهر در میان جوانان بر کشاورزی و توسعه روستایی را نمی توان نادیده گرفت ( پام ، 2014 ). بنابراین اشتغال جوانان و رابطه آن با توسعه پایدار روستایی و کشاورزی موضوعی است که به طور روزافزون مورد توجه کشورهای در حال توسعه و جوامع بین المللی قرار گرفته است ( همتی و همکاران ، 1386 ).

– جوان و جوانی
بنا به گفته گوبلی ( 1996 ) تا به حال تعریف جامعی از واژه ی جوان ارائه نشده است . این واژه به شکل های گوناگون مورد بحث قرار گرفته است . گاهی به عنوان یک گروه سنی خاص ، گاهی به عنوان مرحله ای از زندگی و گاهی نیز نوعی نگرش تلقی شده است . در کشورهای گوناگون دامنه سنی مختلفی را برای این موضوع در نظر گرفته اند ( ابدی و زمانی ، 1386 ). بنا به تعريف سازمان ملل متحد قشر جوان كساني هستند كه در گروه سني ١٥ تا ٢٤ سال قرار دارند ( بات و همکاران ، 2011 ). شینگی نیز در کتابش به نام ‘ آموزش ، شغل و چشم انداز اجتماعی ‘ جوان را دامنه ی سنی 13 تا 15 سال قرار می دهد . همچنین فائو در برنامه ریزی های جهانی خود دامنه ی سنی 10 تا 25 سال را جوان می نامد ( ابدی و زمانی ، 1386 ). در حالی که کشورهای مشترک المنافع جوانان را 15 تا 29

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید