ادبیات نظری تحقیق جریان نقد آزاد در حسابداری

ادبیات نظری تحقیق جریان نقد آزاد در حسابداری

ادبیات نظری تحقیق جریان نقد آزاد در حسابداری – جريان نقد آزاد در حسابداري
جريان نقد آزاد نشان دهنده پول نقدي است كه مديران به وسيله تقويت آن مي توانند بر ارزش شركت خود بيفزايند براي ارزيابي عملكرد شركت از طريق معيار جريان نقد آزاد ابتدا بايستي عوامل موثر بر اين معيار مثل سود خالص ، هزينه استهلاك دارايي هاي مشهود و نامشهود ، مخارج سرمايه اي ، سود تقسيمي ، هزينه تامين مالي ، ماليات بردرآمد و ساير مواردمشابه ديگر را شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار داد ( پارسائیان ، علی ، 1382 ).
جريان نقد آزاد براي شركت معياري است كه سود آوري شركت را پس از همه هزينه ها و سرمايه گذاريها اندازه گيري مي كند . معيار مزبور يكي از معيارهاي متعددي است كه براي مقايسه و تجزيه و تحليل سلامت مالي شركتها استفاد مي شود .
جريان نقدي آزاد شركت برابر با جريان نقدي قابل پرداخت به تامين كنندگان منابع مالي ، شامل : سهامداران و وام دهندگان ، پس از پرداخت تمام هزينه‌هاي عملياتي و انجام سرمايه‌گذاري لازم ، شامل : سرمايه در گردش و دارايي ثابت است . جريان نقدي آزاد ، برابر با جريان نقدي قابل پرداخت به سهامداران عام شركت پس از پرداخت تمام هزينه‌هاي عملياتي ، هزينه‌هاي مالي ، اصل وامهاي دريافتي و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم است . در روش ارزش‌گذاري ارزش فعلي جريان نقدي ، ارزش ذاتي ابزار مالي برابر با ارزش فعلي جريان نقدي مورد انتظار است .
ارزش سهام شركت با محاسبه ارزش فعلي جريان نقدي آزاد سهامدار :
( Free cash Flow to Equity = FCFE
و جريان نقدي آزاد شركت :
( Free cash Flow toFirm = FCFF ) محاسبه شده است .
كاربرد مدلهاي جريان نقدي آزاد در شرايط زير مناسب است :
1 – شركت سود سهام پرداخت نمي‌كند .
2 – سود سهام تقسيمي شركت به گونه قابل ملاحظه‌اي با توان پرداخت شركت متفاوت است .
3 – جريان نقدي آزاد شاخص خوبي از سوددهي شركت است .
4 – ارزش‌گذاري با توجه به نظر سهامدار عمده انجام مي‌شود .
در تجزيه و تحليل موضوعات ، جريان نقد آزاد را به طور متفاوت تعريف مي كنند براي تعريف اين وجوه راههاي زيادي وجود دارد كه از مسائل و موضوعات منطقي و قابل مقايسه منتج مي شود . شركت ها ، تحليل گران و سرمايه گذاران به اهميت جريان نقد پي برده اند ولي از تحليل اين جريانات زماني مي توانند استفاده بهتري داشته باشند كه محاسبه جريان نقد آزاد از يكنواختي و ثبات بيشتري جهت مقايسه برخوردار باشد .
جنسن اولين فردي بود كه جريان نقد آزاد را در قالب نظريه معروف خود تحليل نمود . او هزينه هاي ناشي از جريان هاي نقد آزاد را هزينه هايي دانست كه در پروژه هايي با ارزش فعلي خالص منفي سرمايه گذاري شده اند . از نظر جنسن مديران واحد هاي تجاري با جريان هاي نقد آزاد و رشد كم ، سود را كنترل مي كنند تا سودهاي كم

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید