ادبیات نظری تحقیق جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش

ادبیات نظری تحقیق جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش

ادبیات نظری تحقیق جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش خلاصه ای از کار :
مقدمه
یکی از پایدارترین یافته ها حاکی از این است که هر چه سطح شغل بالاتر باشد رضایت شغلی بیشتر است . از سویی به دلیل آنکه افراد غالبا دوستدارو خواستار ارتقای مقام و پیشرفت در کار خود هستند بنابراین برای افزایش رضایت در سازمانها بایستی در این باره چاره اندیشی شده و برنامه ریزی های دقیقی صورت و انجام پذیرد تا زمینه های ارتقای کارکنان سطوح مختلف در قالب فرآیندی منطقی فراهم گردد . با توجه به اینکه درکنار عامل ………
2 – 1 – جايگاه نيروي انساني  نيروي انساني مهمترين عامل توليد در شركتهاي توليد تلقي مي شود . به طوري كه تحقيق اهداف شركت با ميزان و چگونگي فعاليت او مرتبط است . وظايف و مسئوليتهاي نيروي انساني را مي توان در سطح مديريت و كاركنان ( عمليات ) دسته بندي كرد كه اهميت و اثرگذاري اجراي وظايف و مسئوليتها در سطح مديريت به مراتب از سطح كاركنان بيشتر است . زيرا ضمانت تداوم فعاليت شركت به ميزان قابل توجهي به نحوه اجراي مسئوليت مديران بستگي دارد . بنابراين آنچه كه …………
2 – 2 – عوامل موثر بر رضایت شغلی
ایجاد « رضایت شغلی » در فرد بستگی به عوامل متعددی دارد که در کنار هم موجب حصـول نتیجه مطلوب می شوند و چه بسا نبود یک عامل فرد را در زمره اشخاص ناراضی از شغل خویش قرار دهد .
میزان درآمد و یا دستمزد :
این عامل تقریبا برای همه گروهها ……………..
2 – 3 – بهره وری نیروی انسانی در سازمانهای دولتی
سازمانها مجمو عه ای از عوامل انسانی ، تکنو لوژی ، فنی ، سا ختاری ، فر هنگی و دیگر عنا صر محیطی هستند که در راستای تحقق مجموعه هدفهای از پیش تعین شده و مشترک در تعا ملند . بدون شک با توجه به اینکه این هدفها و منا فع افراد لزوماً برهم انطباق نداشته ، شیوه موا جه مدیران در ایجاد تعا دل ، کا هش تعا رض و استفا ده بهینه از توا ناییهای با لقوه افراد و عناصر حائز اهمیت است در این راستا کارکنان هر سا زمان مهمترین جزء سا زمان محسوب می شوند که بی توجهی ……………….
2 – 4 – افزایش حقوق و عملکرد

یکی از صاحب نظران ، بهره وری سازمان ها را حاصل ضرب دو عامل انگیزش و شایستگی گروه های کاری می داند . مدیر خواه برای سود یا بهره وری بیش تر سازمان تلاش کند ، یا کارآمدی و عملکرد بهتر کارکنان ، باید پیوسته مراقب انگیزش و شایستگی افراد و گروه های کاری باشد . به تعبیری نیمی از وظیفه مدیر ، جستجوی همیشگی راه های افزایش سطح شایستگی کارکنان است ( رضاییان ، 1372 ).
…………….
2 – 5 – توانمندسازی کارکنان کلید افزایش بهره وری
توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است . توانمندسازی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید