ادبیات نظری تحقیق تقلب و قانون

ادبیات نظری تحقیق تقلب و قانون

ادبیات نظری تحقیق تقلب و قانون ادبیات نظری تحقیق تقلب و قانون

فصل دوم : دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون

سوئیس
66

فرانسه
68

انگلیس
69

امریکا
70

ارزیابی دلایل
73

نظریه منع تقلب نسبت به قانون
78

دلایل نظریه
78

– 1 قاعده لاضرر و نظریه سوء استفاده از حق
78

– 1 – 1 قاعده لاضرر ( ماده 132 قانون مدنی ایران )
78

– 1 – 2 – 1 دلایل و مستندات قاعده
79

– 1 – 3 مفهوم لاضرر
89

– 1 – 3 – 1 مفهوم ضرر و ضرار
90

– 1 – 3 – 2 مفهوم حقوقی قاعده لاضرر
92

– 1 – 4 شمول قاعده در خسارات معنوي
96

– 1 – 5 قاعده لاضرر در قانون مدنی
98

– 2 نظریه علت و جهت نامشروع
105

– 2 – 1 علت نامشروع
105

– 2 – 2 جهت نامشروع
107

– 2 – 2 – 1 مفهوم جهت
107

ح

– 2 – 2 – 2 جهت معامله
109

– 2 – 2 – 3 رابطه جهت و تقلب
110

– 3 قاعده نقض غرض و مخالفت با نظم عمومی
116

– 3 – 1 قاعده نقض غرض
116

الف : بطلان نقض غرض
116

ب : یعامل المکلف بنقیض مقصوده
118

– 3 – 2 نظم عمومی
119

وجوه افتراق
126

– 4 صوري بودن ، مسئولیت مدنی و استثناء تقلب
128

– 4 – 1 صوري بودن
128

الف : توصیف و اثبات عمل صوري
128

ب : صوري بودن در اعمال حقوقی
133

درحقوق فرانسه
134

درفقه اسلام
137

درحقوق ایران
139

ج – صوري بودن در وقایع حقوقی
141

– 4 – 2 نظریه مسئولیت مدنی
142

الف : از نظر مفهوم
143

ب : از نظر اجرا
143

ج – رویه قضایی فرانسه
145

– 4 – 3 تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثناء وارد می کند
146

در فرانسه
148

ارزیابی دلایل
149

علت و جهت نامشروع
152

استثناء تقلب
160

فصل دوم :

62

مبحث نخست :

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید