ادبیات نظری تحقیق تعهد سازمانی

ادبیات نظری تحقیق تعهد سازمانی

ادبیات نظری تحقیق تعهد سازمانی تعهد سازمانی
مفهوم تعهد سازمانی
2 – 2 – 2 – مدل سه‌بخشی تعهد ¬ سازمانی
تعهدهمانند سازی شده :
تعهد پیوستگی :
تعهد مبادله ای :
2 – 2 – 3 – اهمیت تعهد سازمانی
2 – 2 – 4 – انواع تعهد سازمانی
تعهد نسبت به ارباب رجوع
تعهد نسبت به سازمان :
تعهد نسبت به خود :
تعهد نسبت به افراد و گروه کاری
تعهد نسبت به کار
انواع تعهد
تعهد مکتبی
تعهد خویشتن‌مدارانه
تعهد گروهی
2 – 2 – 5 – ضرورت توجه به تعهدسازمانی
2 – 2 – 6 – دیدگاههایی درمورد کانونهای تعهدسازمانی
دیدگاه ریچرز
دیدگاه بکر و بیلینگس
2 – 2 – 7 – تعهد سازمانی ، مفهوم یک بعدی یا چندبعدی ؟
2 – 2 – 8 – الگوهای چندبعدی
مدل اریلی و چتمن
مدل می یر و آلن
ساختن فضاي سازمان
حمايت از مديران عالي سازمان
رعايت ارزشهاي اساسي سازمان
مدل آنجل و پری
مدل مایر و شورمن
مدل پنلی و گولد
2 – 2 – 9 – تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته
الف ) تعهد عاطفی
مطالعه استیرز و همکاران ( 1978 )
مطالعات ماتیو
1 – ویژگی‌های شغل .
– وضعیت نقش :
– متغیرهای فردی
تأثیرات جمع
مطالعه کوهن
2 – 2 – 10 – دو دیدگاه تازه درباره تعهد سازمانی
تعهد سازمانی در دنیای امروز
2 – 2 – 11 – تعهد سازمانی واقعاً مهم است ؟
2 – 2 – 12 – عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
دیوید اونس عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی را به چهار گروه :
عوامل مؤثربرتعهد سازمانی از دیدگاه بارون وگرین برگ
2 – 2 – 13 – شرايط ايجاد تعهد سازماني
2 – 2 – 14 – پيش شرطهاي تعهد سازماني
پيش شرطهاي تعهد عاطفي :
پيش شرطهاي تعهد مستمر شامل :
پيش شرطهاي تعهد هنجاري :
2 – 2 – 15 – نتايج وپيامدهاي تعهدسازماني
2 – 2 – 16 – فرآیند تعهد سازمانی
2 – 2 – 17 – پیامدهای رفتاری و نگرشی تعهد
رابطه بين جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی
2 – 4 – 2 تحقيقات مشابه در زمينه‌ي تعهد سازمانی
2 – 4 – 2 – 1 – پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور
2 – 4 – 2 – 2 پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور
منابع فارسی
منابع انگلیسی

تعهد سازمانی
مفهوم تعهد سازمانی
دومین نگرش از نگرش‌های شغلی ، تعهد سازمانی است ؛ که عبارت از حالتی است که فرد در سازمان هدفهایش را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان بماند . بنابراین سطح بالایی از وابستگی شغلی به‌معنی این است که فرد ، شغل خاصی را به‌خود نسبت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید