ادبیات نظری تحقیق تعاریف ونظریه های سازگاری شغلی و شایستگی سازمانی

ادبیات نظری تحقیق تعاریف ونظریه های سازگاری شغلی و شایستگی سازمانی

ادبیات نظری تحقیق تعاریف ونظریه های سازگاری شغلی و شایستگی سازمانی سازگاری شغلی
اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است . زندگی هر فرد از طریق کارکردن تامین می شود و خود کفائی هر کشور به میزان و نوع عملکرد شاغلین آن بستگی دارد . تحقیقات متعدد موید این واقعیت هستند که اولا با افزایش بیکاری ، فساد شدت می یابد و ثانیا اشتغال مناسب ورضایت شغلی موجب نشاط و شادابی انسان می گردد . در واقع محیط کار خانه دوم انسان است . پیداست که این محیط همچون محیط خانه باید برآورنده حداقلی از نیاز های روحی و روانی افراد باشد تا ضمن کسب درآمد به ارتقای دانش حرفه ای خود پرداخته و صادقانه کارمی کنند .
احتمالا قسمت عمده ای از زندگی هر کس صرف شغلش می شود که می تواند به صورت دلخواه یا به اجبار باشد . پژوهش ها نشان می دهد که خشنودی شغلی با بهداشت روانی ، امید به زندگی طولانی تر ارتباط دارد . همچنین ویلنت دریافت که کارکردشغلی خوب با کارکرد سالم در بسیاری از زمینه های زندگی در ارتباط است ( ساپینگتون ، ترجمه : برواتی ، 1379 ).
اما سازگاری شغلی چیست و چگونه می توان به آن دست یافت ؟ این مسأله ای است که بسیاری افراد با آن دست به گریبانند . چه افراد جویای کار که می خواهند برای اولین مرتبه محیط کار را تجربه کنند و چه کسانی که سالهاست در حرفه خود مشغولند و از مشکلات آن رنج می برند .
از عوامل مربوط به ایجاد هماهنگی در کار سازگاری شغلی است . رضایت ، محرک رفتار ترمیم و بازسازی است و نارضایتی ، محرک رفتار سازگار است . در بعضی موارد ، عدم تطابق بین نیازهای یک شخص و مزایای محیطی چشمگیر می باشد و شخص باید به اجبار طریق سازگاری را در پیش بگیرد ( دیویس و لاف کوئیست ، 1984 ).
سازگاری شغلی برای ادامه اشتغال موفقیت آمیز عامل مهمی به شمار می رود . هر فردی انتظا دارد که اشتغال به کار مورد نظر ، خشنودی و سلامت و اعتبار برای فرد تأمین نماید و نیازهای اولیه اش را برطرف سازد . در زمینه سازش شغلی تعاریف زیادی ارائه شده است . می توان گفت سازش شغلی ترکیب و مجموعه ای از عوامل روانی و غیر روانی می باشد ( شفیع آبادی ، 1381 ).
نظریه سازگاری شغلی مبتنی بر مفهوم ارتباط بین فرد و محیط می باشد . نظریه سازگاری شغلی ، کار را چیزی بیش از فرایندهای وظیفه مدار گام به گام می داند ، کار تعاملات انسانی را در بر می گیرد و منبعی از رضایت ، پاداش ، تنیدگی و بسیاری از متغیرهای روانشناختی دیگر است . فرض اصلی در این نظریه آن است که فرد خواهان دستیابی و حفظ ارتباط مثبت با محیط کاری است . طبق نظر دیویس و لاف کوئیست ، افراد نیازهایشان را وارد محیط کاری می کنند و محیط کاری نیز از فرد مطالباتی دارد . به منظور بقای فرد و محیط کاری ، هر دو باید به درجاتی از هماهنگی برسند . دو

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید