ادبیات نظری تحقیق تعاریف ومفاهیم سبک های دلبستگی

ادبیات نظری تحقیق تعاریف ومفاهیم سبک های دلبستگی

ادبیات نظری تحقیق تعاریف ومفاهیم سبک های دلبستگی سبک های دلبستگی
دلبستگی پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری است که بین کودک و مادر یا افرادی که نوزاد در تعامل منظم و دائم با آنهاست ، ایجاد می شود ( پا پالیا ، 2002 )، فروید بر این باور بود که دلبستگی نوزاد به مادر به خاطر تغذیه و رفع نیاز فیزیولوژیکی است ( سانتراک ، 2002 ، هارلو و ز یمرمن 1959 ؛ نقل از لسترام ، 2002 ) فرضیه فروید را نقص کردند و بیان داشتند در ایجاد و تقویت دلبستگی کودک به مادر ، تماس بدنی در مقایسه با تغذیه ، عامل مهم تری است . سپس بالبی ( 1969 ، 1973 ، 1980 نقل از کرین ، 1384 )، مفهوم دلبستگی را بر این اساس بنا کرد که احساس‌ها و رفتارهای دلبستگی از قبیل گریه ، خنده ، مکیدن و چنگ زدن ، نوزاد را به مادر نزدیک و از خطر دور می‌سازد ، و جدایی از مادر ، اضطراب و درماندگی کودک را بر می انگیزد . تجربه های واقعی فرد در مورد حساسیت ، پاسخگو بودن ، حضور فعال مراقب همچنین خلق و خوی کودک و هماهنگی روابط والد ، کودک ، اساس شکل دهی به سبک های مختلف دلبستگی ( ایمن ، اجتنابی و دوسوگرا )، در خلال سال های نوزادی و کودکی است ( کاپلان ، 1383 / 2000 )، تجربه هایی که نوزاد با مراقبش دارد در الگوهای روابط وی با دیگران درونی سازی می‌شوند و این الگوی عملی درونی شده ، تعیین کننده چگونگی مفهوم نوزاد از خود و دیگران است ، مفهومی که بعدها در روابط با دیگران تعمیم می یابد ( پینز ، 2005 ).
نظریه‌های سبک دلبستگی و تمایز یافتگی ، بر روابط اولیه در محیط خانواده تأکید کرده و آن را بر روابط بعدی مؤثر می دانند . آن‌ها سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی را به عنوان عوامل پایدار و چند نسلی تلقی کرده و پیشنهاد می‌کنند که چگونه خانواده‌ی مبدأ شخص می‌تواند بر روابط زناشویی او اثر بگذارد ( یانگ و همکاران ، 2003 )، مطالعات مبتنی بر آسیب‌ شناسی تحولی نیز رابطه‌ی بین تجارب منفی اولیه‌ی تحصیلی و خانوادگی و مشکلات روان شناختیو شبکه‌های معیوب زناشویی را در مورد تأکید قرار می‌دهند . ( عیدی و همکاران ، 2006 ).
بالبی بر این عقیده بود که نظریه ی دلبستگی تنها یک نظریه‌ی تحول کودک نیست ، بلکه نظریه‌ی تحول در فراخنای زندگی نیز می‌باشد . این نظریه معتقد است نوع رابطه ی مادر ، کودک در سال‌های اولیه زندگی و میزان قابلیت دسترسی به مادر ، میزان حمایت مادر هنگام احساس خطر ، درجه‌ی حساسیت مادرانه و تکیه گاه ایمن بودن مادر برای کودک ، سبک دلبستگی فرد را معین می‌کند ( سانتراک ، 2002 )، فوگل اظهار می‌دارد که دلبستگی ، پیوند هیجانی پایدار بین دو فرد می‌باشد به طوری که یکی از دو طرف کوشش می‌ : ند نزدیکی و مجاورت با موضوع دلبستگی را حفظ کرده و به گونه‌ای عمل کند تا مطمئن شود که ارتباط ادامه می‌یابد . بالبی بر این باور است که

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید