ادبیات نظری تحقیق تعاریف، ابعاد ونظریات تعهد سازمانی

ادبیات نظری تحقیق تعاریف، ابعاد ونظریات تعهد سازمانی

ادبیات نظری تحقیق تعاریف، ابعاد ونظریات تعهد سازمانی خلاصه ای از کار :
تعهد سازمانی
تعریف
در ادبیات روان شناسی اجتماعی مفهوم نگرش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است آلپورت ( 1935 ، به نقل از اگارد ، مارنبورگ و لارسن ، 2008 )، در مقاله ای که پژوهش های مربوط به نگرش ها را بازنگری می کرد ، اظهار داشت که مفهوم نگرش شاید متمایزترین و ضروری ترین مفهوم در روان شناسی اجتماعی معاصر باشد . تصور بر این است که در محیط سازمانی نگرش های مشخص با شخصیت و انگیزش او ارتباط دارند .
………………
– ابعاد تعهد سازمانی
از جمله اولین محققان در تعریف ابعاد و انواع تعهد ، کریس آرجریس است . وی معتقد است که نیروی انسانی در سازمان می تواند دو نوع از تعهد را داشته باشد :
– تعهد درونی
این تعهد از درون نشأت می گیرد . به این معنی که افراد ، بنا به انگیزه های درونی به سازمان متعهد می شوند و در تعیین فعالیت ها و
………………
– موضوعات تعهد سازمانی
اگر چه تعاریف متفاوتی از تعهد سازمانی در ادبیات موضوع یافت می شود ، ولی هر یک از آن ها یکی از سه موضوع کل وابستگی عاطفی ، درک هزینه ها و احساس تکلیف را منعکس می کنند .
الف ) وابستگی عاطفی
عمومی ترین شیوه ی برخورد با تعهد سازمانی در ادبیات مربوطه ، شیوه ای است که تعهد به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به
…………..
نظریه های مربوط به تعهد سازمانی
نظریه مزیت های جانبی بکر
اصطلاح مزیت های جانبی نخستین بار در ادبیات روان شناسی صنعتی و سازمانی به وسیله ی بکر مورد استفاده قرار گرفته است ( ته ، وانگ و گرانگ ، 2011 ).
این اصطلاح اشاره به مزیت ها و امتیازاتی دارد که توسط افراد در یک سازمان اکتساب و ذخیره می شوند و در صورت ترک کردن سازمان ممکن است آن ها
………….
نظریه یا الگوی تعهد سازمانی استیرز
استیرز در سال 1977 با ارائه ی نظریه یا الگویی درباره ی تعهد سازمانی پایه ی بسیاری از تحقیقات بعدی را بنا نهاد . وی در این نظریه یا الگو اظهار می دارد که تعهد سازمانی در عین این که بر روی متغیرهایی اثر می گذارد از متغیرهای دیگری نیز اثر می پذیرد و به عبارت دیگر این الگو بیان می کند که تعهد سازمانی در آن واحد می تواند هم متغیر پیش بین ( مستقل ) و هم متغیر ملاک ( وابسته ) باشد ( کیم و کیم ، 2014 ).
……………..
الگوی سه گانه ی اثرگذار بر تعهد سازمانی استیرز و همکاران
استیرز ، پورتر و مودی ( 1983 ، به نقل از اوزگان ، 2011 )، برخی از عوامل مؤثر بر افزایش تعهد سازمانی را به صورت ذیل مطرح کرده اند .
1 – عوامل شخصی
اصلی ترین عامل شخصی میزان تعلق و پیوستگی بالقوه ای است که کارمند در اولین روز کاری
…………..
– مدل سه بخشی تعهد سازمانی آلن و مایر
آلن و مایر ( 1991 ) مدل سه بخشی تعهد سازمانی را معرفی کردند . در این مدل تعهد سازمانی از سه مورد تعهد عاطفی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید